Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 21

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Tiếng anh trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 

Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề “500 câu hỏi trắc nghiệm công chức môn tiếng anh có đáp án” (Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để download tài liệu về miễn phí).
Ngoài ra, các bạn có thể xem chuỗi các bài viết tài liệu tiếng anh ôn thi công chức viên chức đã đăng tải trên website
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Tiếng anh có 30 câu trắc nghiệm đúng sai có thể dùng ôn thi cho tất cả các lĩnh vực công chức, viên chức, giáo viên, viện kiểm sát …., các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 2: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. How long is it since they bought the house?.
Câu 3: Choose the word or phrase that best fits the sentence. The police had to let her                    because of insufficient evidence.
Câu 4: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 5: Choose the word or phrase which best completes the sentence. You won’t pass the examination you study more.
Câu 6: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 7: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. I was very impressed by her excellent performance.
Câu 8: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. We bought two bicycles. Neither of them worked well.
Câu 9: Choose the word or phrase which best completes the sentence. A year ago he left EMI and formed a new company , New Media Systems, which              in multimedia programmes.
Câu 10: Choose the word or phrase which best completes the sentence. There are 350                  in the environmental skills course.
Câu 11: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The chief of police………work is very important takes care of the public safety.
Câu 12: Choose the word or phrase which best completes the sentence. “When will you see John?” – “I am looking forward to ……… him next summer.”
Câu 13: Choose the word or phrase which best completes the sentence. “Did Amy’s parents leave her any money?” – “No, she has to support ……… now.”
Câu 14: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 15: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Sue has been our next-door neighbour for years;            
Câu 16: Choose the word or phrase that best fits the sentence. James has two brothers .One is a doctor,           is a teacher.
Câu 17: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 18: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided We must take steps to preserve natural resources; otherwise the planet will be in danger.
Câu 19: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. It was not only cold but it also snowed a few days ago.
Câu 20: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 21: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 22: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. She told us to help ourselves to the apples in the basket.
Câu 23: Choose the best sentence made from the cues given. They/ leave/ early/ not catch/ traffic.
Câu 24: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. Although Chris was the stronger of the two, his opponent soon overpowered him.
Câu 25: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided Jill drives more carefully than Rose.
Câu 26: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided It’s a basic requirement in the modern world to be able to deal with figures.
Câu 27: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The rivers can be by chemicals.
Câu 28: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. There ‘s no need for you to talk so loudly.
Câu 29: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 30: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *