Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 20

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Tiếng anh trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 

Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề “500 câu hỏi trắc nghiệm công chức môn tiếng anh có đáp án” (Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để download tài liệu về miễn phí).
Ngoài ra, các bạn có thể xem chuỗi các bài viết tài liệu tiếng anh ôn thi công chức viên chức đã đăng tải trên website
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Tiếng anh có 30 câu trắc nghiệm đúng sai có thể dùng ôn thi cho tất cả các lĩnh vực công chức, viên chức, giáo viên, viện kiểm sát …., các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. My mother never allows me to go out alone at night.
Câu 2: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Please drop ………for a cup of coffee whenever you are passing.
Câu 3: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 4: Choose the word or phrase which best completes the sentence. If I had known you would come,               .
Câu 5: Choose the word or phrase which best completes the sentence. They will have finished the new school                      .
Câu 6: Choose the word or phrase that best fits the sentence. It is no use                             to him – He never listens.
Câu 7: Read the sentence and choose the underlined word or phrase which needs correction. Dr Alvarez was displeased because the student had turned  in an unacceptable report, so he made him to rewrite it.
Câu 8: Choose the word or phrase which best completes the sentence. “When will Jean return me the book she borrowed?” – “When she ……… it.”
Câu 9: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I’ll have Mary ……… the umbrella to you immediately.
Câu 10: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Luckily they still have ……… rice in the house.
Câu 11: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I can dance more ………than my friends.
Câu 12: Choose the word or phrase which best completes the sentence. His answer was so confused that the teacher could hardly make any ………of it at all.
Câu 13: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided He last had his blood tested ten months ago.
Câu 14: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Global warming is thought to be responsible for some of the world’s recent                                                            disasters.
Câu 15: Choose the word or phrase which best completes the sentence. While attempting to reach his home before the storm, …………….
Câu 16: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Recent evidence makes it possible for the investigators to conclude that                                                                .
Câu 17: Choose the word or phrase which best completes the sentence. After leaving university , he decided to             himself to a career in music.
Câu 18: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. Nancy isn’t used to walking so far.
Câu 19: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Tom didn’t hand in the assignment, nor                      .
Câu 20: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 21: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. The meeting was put off because of the strike.
Câu 22: Choose the word or phrase which best completes the sentence. ………… games without asking for my permission.
Câu 23: Choose the word or phrase which best completes the sentence. ……….., he would have been able to pass the exam.
Câu 24: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. I wish George had come to Italy with us.
Câu 25: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. He started computer programming as soon as he left school.
Câu 26: Choose the word or phrase which best completes the sentence. If I……… a camera, I would have taken some pictures.
Câu 27: Choose the word or phrase which best completes the sentence. 100 metres                             a long distance to travel by car.
Câu 28: Choose the word or phrase which best completes the sentence. He spoke               about the need to protect the tiger’s habitat in wildlife.
Câu 29: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided Conan said to me, ” If I were you, I would read different type of books in different ways”
Câu 30: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *