Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 30

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Tiếng anh trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 

Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề “500 câu hỏi trắc nghiệm công chức môn tiếng anh có đáp án” (Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để download tài liệu về miễn phí).
Ngoài ra, các bạn có thể xem chuỗi các bài viết tài liệu tiếng anh ôn thi công chức viên chức đã đăng tải trên website
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Tiếng anh có 30 câu trắc nghiệm đúng sai có thể dùng ôn thi cho tất cả các lĩnh vực công chức, viên chức, giáo viên, viện kiểm sát …., các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided Wealthy as they were, they were far from happy.
Câu 2: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The policemen………the robbery are looking for three young men.
Câu 3: Choose the word or phrase which best completes the sentence. We have to …….military service in our country.
Câu 4: Choose the word or phrase which best completes the sentence. He played at concerts in Europe and America, made recordings and got good                                                  .
Câu 5: Choose the word or phrase which best completes the sentence. When was the last time she ……… her bedroom?
Câu 6: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided The way to get the best out of me is to make me work very hard.
Câu 7: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided The car was so expensive that I didn’t buy it
Câu 8: Choose the word or phrase which best completes the sentence. He agreed to sign the contact                 .
Câu 9: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I plan to come back to Korean,……… we had a chance to visit ten years ago.
Câu 10: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided She ate nothing but small pieces of bread and butter.
Câu 11: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided When I arrived, they were having dinner.
Câu 12: Choose the word or phrase which best completes the sentence. It is raining hard, so our meeting has to be _________ till next Saturday?
Câu 13: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. Despite feeling cold we kept walking.
Câu 14: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 15: Choose the word or phrase which best completes the sentence. It is imperative that this letter                                  immediately.
Câu 16: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Do you know the boy             at the party last week?
Câu 17: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Those boys took a long ladder               .
Câu 18: Choose the word or phrase which best completes the sentence. It was a lovely day yesterday. I wish I………at the seaside then.
Câu 19: Read the sentence and choose the underlined word or phrase which needs correction. Today was such   beautiful day that I couldn’t bring myself to complete all my chores.
Câu 20: Choose the word or phrase which best completes the sentence.              , the workers will stop working.
Câu 21: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. There is no point in asking Tom for help.
Câu 22: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided I didn’t arrive in time to see her.
Câu 23: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 24: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided The children couldn’t go swimming because the sea was too rough.
Câu 25: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided “Stop smoking or you’ll be ill,” the doctor told me.
Câu 26: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. “That’s a lovely new dress, Jean,” said her mother.
Câu 27: Choose the word or phrase which best completes the sentence. According ……… Mary, you were in Hanoi last week.
Câu 28: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 29: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 30: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Recent                                       advances such as the internet are proving very useful for conservationists.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *