Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 29

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Tiếng anh trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 

Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề “500 câu hỏi trắc nghiệm công chức môn tiếng anh có đáp án” (Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để download tài liệu về miễn phí).
Ngoài ra, các bạn có thể xem chuỗi các bài viết tài liệu tiếng anh ôn thi công chức viên chức đã đăng tải trên website
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Tiếng anh có 30 câu trắc nghiệm đúng sai có thể dùng ôn thi cho tất cả các lĩnh vực công chức, viên chức, giáo viên, viện kiểm sát …., các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 2: Choose the word or phrase which best completes the sentence. After you have paid a bill, you are given a ………to show that you have paid.
Câu 3: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided The film didn’t come up to my expectations.
Câu 4: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The weather never seems as bad abroad as it does at home,….?
Câu 5: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. There’s no point in persuading him to do this.
Câu 6: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 7: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The creation of nature reserves will help to ensure the             of many endangered species.
Câu 8: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 9: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 10: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. She started working as a secretary five years ago.
Câu 11: Read the sentence and choose the underlined word or phrase which needs correction. The company has so few money that it cannot operate anymore .
Câu 12: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided David drove so fast; it was very dangerous.
Câu 13: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I’m very interested                   .
Câu 14: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 15: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 16: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 17: Choose the word or phrase which best completes the sentence. She wanted to know                                   in my spare time.
Câu 18: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided “Be careful! Don’t do that again,” he said
Câu 19: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. There was no alternative for them but to look for a new flat.
Câu 20: Choose the words or phrases which best complete the sentence. I remember ……… my mother said the grass in the garden needed ………..
Câu 21: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 22: Choose the word or phrase which best completes the sentence. In bacteria and other organisms,                 .
Câu 23: Choose the word or phrase which best completes the sentence. You should use it as a study room. It’s………quiet.
Câu 24: Choose the word or phrase which best completes the sentence. There has been a lot of ……… against nuclear weapons.
Câu 25: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 26: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. He is determined to continue working when he is 65.
Câu 27: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 28: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Don’t forget to come here in time ,                          ?
Câu 29: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 30: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Nam didn’t go to the party because he                     .


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *