Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 32

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Tiếng anh trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 

Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề “500 câu hỏi trắc nghiệm công chức môn tiếng anh có đáp án” (Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để download tài liệu về miễn phí).
Ngoài ra, các bạn có thể xem chuỗi các bài viết tài liệu tiếng anh ôn thi công chức viên chức đã đăng tải trên website
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Tiếng anh có 30 câu trắc nghiệm đúng sai có thể dùng ôn thi cho tất cả các lĩnh vực công chức, viên chức, giáo viên, viện kiểm sát …., các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Choose the best sentence made from the cues given. never/ life/ I/ see/ mess/ this.
Câu 2: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. I’d have bought Sam’s car if I’d known he was selling it.
Câu 3: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 4: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided The critics undervalued his new book.
Câu 5: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. It was not only cold but it also snowed a few days ago.
Câu 6: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I ……… out if I hadn’t been so tired.
Câu 7: Choose the word or phrase which best completes the sentence. “Did Amy’s parents leave her any money?” – “No, she has to support ……… now.”
Câu 8: Choose the word or phrase which best completes the sentence. He became…….because the company which he worked for decided to close down.
Câu 9: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided I found myself at a loss to understand my closest friend’s words.
Câu 10: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 11: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. “That’s a lovely new dress, Jean,” said her mother.
Câu 12: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 13: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given They were so surprised by the news that he didn’t know what to do.
Câu 14: Read the sentence and choose the underlined word or phrase which needs correction. The fruit and vegetables at the Shop Mart are always very fresh because they were shipped in every day from the local farm markets .
Câu 15: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I was named                             my grandfather.
Câu 16: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 17: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Have you ever met the man              ?
Câu 18: Choose the word or phrase which best completes the sentence. It is raining hard, so our meeting has to be _________ till next Saturday?
Câu 19: Choose the word or phrase that best fits the sentence When we were children we                             skating.
Câu 20: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 21: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 22: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Alexander Fleming,                 , received the Nobel Prize in 1945.
Câu 23: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 24: Choose the word or phrase which best completes the sentence. When the film finishes,                .
Câu 25: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Einstein’s …….is really too difficult for the average people to understand.
Câu 26: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Do you know the boy             at the party last week?
Câu 27: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 28: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 29: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Luckily they still have ……… rice in the house.
Câu 30: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The teacher suspected the student…….cheating in examination.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *