Uncategorized

Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 48

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Tiếng anh trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 

Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề “500 câu hỏi trắc nghiệm công chức môn tiếng anh có đáp án” (Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để download tài liệu về miễn phí).
Ngoài ra, các bạn có thể xem chuỗi các bài viết tài liệu tiếng anh ôn thi công chức viên chức đã đăng tải trên website
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Tiếng anh có 30 câu trắc nghiệm đúng sai có thể dùng ôn thi cho tất cả các lĩnh vực công chức, viên chức, giáo viên, viện kiểm sát …., các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Choose the word or phrase which best completes the sentence. We decided            out because because of the bad weather.
Câu 2: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 3: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Don’t forget to come here in time ,                          ?
Câu 4: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided We didn’t go on holiday last year because we didn’t have enough money.
Câu 5: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided “If I were you, I would go to see the doctor”, David said to Claudia.
Câu 6: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Those boys took a long ladder               .
Câu 7: Choose the word or phrase which best completes the sentence. You go on ahead and then I’ll catch ……… you.
Câu 8: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 9: Choose the word or phrase which best completes the sentence. He played at concerts in Europe and America, made recordings and got good                                                  .
Câu 10: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. Nancy isn’t used to walking so far.
Câu 11: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 12: Read the sentence and choose the underlined word or phrase which needs correction. The director went fishing after he has attended the meetings.
Câu 13: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Alexander Fleming,                 , received the Nobel Prize in 1945.
Câu 14: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The doctor advised Robert                  to lose weight.
Câu 15: Choose the word or phrase which best completes the sentence. When the film finishes,                .
Câu 16: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 17: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The students were all…….. by the lion’s roar.
Câu 18: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 19: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Some people are born rich;                        are born poor.
Câu 20: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided People have discovered a new source of energy.
Câu 21: Choose the word or phrase which best completes the sentence. There was a short silence and then footsteps were heard ………from the direction of the library.
Câu 22: Choose the word or phrase which best completes the sentence. He doesn’t want to let me ……… he was going out.
Câu 23: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided Conan said to me, ” If I were you, I would read different type of books in different ways”
Câu 24: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided Is it essential to meet your aunt at the station ?
Câu 25: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The more you talk about the situation,               .
Câu 26: Choose the word or phrase which best completes the sentence. We need the repairs done as                                as possible.
Câu 27: Choose the word which is closest in meaning to the underlined word. He was sacked after having an argument with his boss.
Câu 28: Choose the word or phrase which best completes the sentence.              , they would have had what they wanted.
Câu 29: Choose the word or phrase which best completes the sentence. When you arrived back at the hotel,                    ?
Câu 30: Choose the word or phrase which best completes the sentence. He devotes most of his time……photography.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *