Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 47

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Tiếng anh trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 

Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề “500 câu hỏi trắc nghiệm công chức môn tiếng anh có đáp án” (Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để download tài liệu về miễn phí).
Ngoài ra, các bạn có thể xem chuỗi các bài viết tài liệu tiếng anh ôn thi công chức viên chức đã đăng tải trên website
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Tiếng anh có 30 câu trắc nghiệm đúng sai có thể dùng ôn thi cho tất cả các lĩnh vực công chức, viên chức, giáo viên, viện kiểm sát …., các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Peter is             at the moment.
Câu 2: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 3: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 4: Choose the word or phrase which best completes the sentence. They are living in a house                .
Câu 5: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The road is                .
Câu 6: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided I can’t help feeling worried about Tom.
Câu 7: Choose the word or phrase which best completes the sentence. “Why didn’t you buy that car?” – “Because it was so expensive that I couldn’t ……… it.
Câu 8: Choose the word or phrase which best completes the sentence. You can’t really go                                           in the countryside nowadays without seeing some evidence of man’s influence.
Câu 9: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The diesel engine was named ……… its inventor Rudolf Diesel.
Câu 10: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. We bought two bicycles. Neither of them worked well.
Câu 11: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided The children couldn’t go swimming because the sea was too rough.
Câu 12: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. It was not only cold but it also snowed a few days ago.
Câu 13: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. We had a flat tire, so it took three hours longer than usual to get there.
Câu 14: Choose the word or phrase which best completes the sentence. After retiring, my aunt spent her ……… on an expensive holiday.
Câu 15: Choose the word or phrase which best completes the sentence. John contributed fifty dollars, but he wishes he could contribute                               .
Câu 16: Choose the word or phrase which best completes the sentence. There were two small rooms in the beach house,             served as a kitchen.
Câu 17: Choose the best sentence made from the cues given. number/ factor/ relate/ voice/ reveal/ personality/ speaker.
Câu 18: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 19: Choose the word or phrase which best completes the sentence. “When will you see John?” – “I am looking forward to ……… him next summer.”
Câu 20: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 21: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 22: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 23: Read the sentence and choose the underlined word or phrase which needs correction. Today was such   beautiful day that I couldn’t bring myself to complete all my chores.
Câu 24: Choose the word or phrase which best completes the sentence. You won’t pass the examination you study more.
Câu 25: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 26: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Have you ever met the man              ?
Câu 27: Choose the best sentence made from the cues given. Tom/ promise/ keep/ contact/ us/ he/ France.
Câu 28: Choose the word or phrase which best completes the sentence. A year ago he left EMI and formed a new company , New Media Systems, which              in multimedia programmes.
Câu 29: Choose the best sentence made from the cues given. there/ no point/ try/ explain/ it/ her/ she/ incapable/ understand/ it.
Câu 30: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided “Would you like to come to my birthday party, Sarah?” asked Frederic.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *