Uncategorized

Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 63

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Tiếng anh trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 

Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề “500 câu hỏi trắc nghiệm công chức môn tiếng anh có đáp án” (Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để download tài liệu về miễn phí).
Ngoài ra, các bạn có thể xem chuỗi các bài viết tài liệu tiếng anh ôn thi công chức viên chức đã đăng tải trên website
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Tiếng anh có 30 câu trắc nghiệm đúng sai có thể dùng ôn thi cho tất cả các lĩnh vực công chức, viên chức, giáo viên, viện kiểm sát …., các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 2: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 3: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 4: Choose the word or phrase which best completes the sentence. He went to the library                  .
Câu 5: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided The car was so expensive that I didn’t buy it
Câu 6: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. There ‘s no need for you to talk so loudly.
Câu 7: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The policemen………the robbery are looking for three young men.
Câu 8: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided Unless someone has a key, we cannot get into the house.
Câu 9: Choose the word or phrase which best completes the sentence. “When will Jean return me the book she borrowed?” – “When she ……… it.”
Câu 10: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided “We’re having a reunion this weekend. Why don’t you come?” John said to us.
Câu 11: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. Successful as they were, they were far from happy.
Câu 12: Choose the word or phrase which best completes the sentence.                 , he wouldn’t have missed the train
Câu 13: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 14: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The police questioned all guests. They ……. that one of them was a spy.
Câu 15: Choose the word or phrase which best completes the sentence. You won’t pass the examination you study more.
Câu 16: Choose the word or phrase which best completes the sentence.              , they would have had what they wanted.
Câu 17: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Of two new teachers, one is experienced and……….
Câu 18: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 19: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. The teacher said to his students: “Never leave the room without asking for my permission.”
Câu 20: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided James was the last to know about the change of schedule.
Câu 21: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided ” Why don’t you reply to the President’s offer right now?” said Mary to her husband
Câu 22: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 23: Choose the word or phrase which best completes the sentence. His brother had a bad temper. He was in a bad………….
Câu 24: Choose the word or phrase which best completes the sentence. After getting a               in business administration he joined the recording company EMI.
Câu 25: Choose the word or phrase which best completes the sentence. She regretted to tell him that                 .
Câu 26: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 27: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I can dance more ………than my friends.
Câu 28: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 29: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Tom didn’t hand in the assignment, nor                      .
Câu 30: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided Barbara didn’t wear the raincoat, so she got a cold.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *