Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 62

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Tiếng anh trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 

Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề “500 câu hỏi trắc nghiệm công chức môn tiếng anh có đáp án” (Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để download tài liệu về miễn phí).
Ngoài ra, các bạn có thể xem chuỗi các bài viết tài liệu tiếng anh ôn thi công chức viên chức đã đăng tải trên website
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Tiếng anh có 30 câu trắc nghiệm đúng sai có thể dùng ôn thi cho tất cả các lĩnh vực công chức, viên chức, giáo viên, viện kiểm sát …., các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Choose the word or phrase which best completes the sentence. You had better at home until you feel better.
Câu 2: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. I’d have bought Sam’s car if I’d known he was selling it.
Câu 3: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 4: Choose the word or phrase which best completes the sentence. He felt ashamed having done so little work.
Câu 5: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided “Would you like some more beer?” he asked.
Câu 6: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The board of directors proposed that an outside consultant ……………..in.
Câu 7: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 8: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. There is no point in asking Tom for help.
Câu 9: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 10: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided She knows a lot more about it than I do.
Câu 11: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 12: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The road is                .
Câu 13: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided “It’s too stuffy in this room, isn’t it?” said the guest.
Câu 14: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided The doctor said, “You really ought to rest for a few days, Jasmine.”
Câu 15: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I was named                             my grandfather.
Câu 16: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Don’t forget to come here in time ,                          ?
Câu 17: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Do you know the boy             at the party last week?
Câu 18: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 19: Choose the word or phrase which best completes the sentence. ……..are people who leave their country to live in another one.
Câu 20: Read the sentence and choose the underlined word or phrase which needs correction. Today was such   beautiful day that I couldn’t bring myself to complete all my chores.
Câu 21: Read the sentence and choose the underlined word or phrase which needs correction. Dew usually disappeared by seven o’clock in the morning when the sun comes up.
Câu 22: Choose the word or phrase which best completes the sentence. He devotes most of his time……photography.
Câu 23: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The chief of police………work is very important takes care of the public safety.
Câu 24: Choose the word or phrase which best completes the sentence. When the film finishes,                .
Câu 25: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Einstein’s …….is really too difficult for the average people to understand.
Câu 26: Choose the best sentence made from the cues given. number/ factor/ relate/ voice/ reveal/ personality/ speaker.
Câu 27: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. There’s no point in persuading him to do this.
Câu 28: Choose the word or phrase which best completes the sentence.              , the workers will stop working.
Câu 29: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Luckily they still have ……… rice in the house.
Câu 30: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The teacher suspected the student…….cheating in examination.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *