Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 65

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Tiếng anh trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 

Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề “500 câu hỏi trắc nghiệm công chức môn tiếng anh có đáp án” (Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để download tài liệu về miễn phí).
Ngoài ra, các bạn có thể xem chuỗi các bài viết tài liệu tiếng anh ôn thi công chức viên chức đã đăng tải trên website
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Tiếng anh có 30 câu trắc nghiệm đúng sai có thể dùng ôn thi cho tất cả các lĩnh vực công chức, viên chức, giáo viên, viện kiểm sát …., các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided “Be careful! Don’t do that again,” he said
Câu 2: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Jack has three brothers, all of ……… are married.
Câu 3: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 4: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided The boy was not allowed to have any friends, so he felt lonely.
Câu 5: Choose the word or phrase which best completes the sentence. It is essential                .
Câu 6: Read the sentence and choose the underlined word or phrase which needs correction. A map show the location of the property will be sent to you .
Câu 7: Choose the word or phrase that best fits the sentence. If you       a chance to study in the USA , just take it.
Câu 8: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 9: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I hope that you ……… me when you come to London.
Câu 10: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Football is thought               in the world.
Câu 11: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided “I will pay back the money, Gloria.” said Ivan.
Câu 12: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The doctor advised Robert                  to lose weight.
Câu 13: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 14: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. We bought two bicycles. Neither of them worked well.
Câu 15: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 16: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The more you talk about the situation,               .
Câu 17: Choose the word or phrase that best fits the sentence.                        his childhood in DALAT, he knew the city well
Câu 18: Choose the word or phrase which best completes the sentence. When he                        up his performing career, people around him were more disappointed than he was.
Câu 19: Choose the best sentence made from the cues given. Tom/ promise/ keep/ contact/ us/ he/ France.
Câu 20: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided He asked, “Why didn’t she take the final exam?”
Câu 21: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I used to enjoy the summer              we had a big family picnic.
Câu 22: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided The way to get the best out of me is to make me work very hard.
Câu 23: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The house we have rented is……., so we will have to buy some beds, chairs, tables, etc.
Câu 24: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Tom asked me                 .
Câu 25: Choose the best sentence made from the cues given. not until/ he / grow / understand / the matter.
Câu 26: Choose the word which is closest in meaning to the underlined word. My father gave up smoking two years ago.
Câu 27: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 28: Choose the word or phrase which best completes the sentence. It was lovely weather that we spent the whole day on the beach.
Câu 29: Choose the word or phrase which best completes the sentence. When you got back, Harry                .
Câu 30: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. I won’t sell the painting, no matter how much you offer me.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *