Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 66

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Tiếng anh trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 

Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề “500 câu hỏi trắc nghiệm công chức môn tiếng anh có đáp án” (Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để download tài liệu về miễn phí).
Ngoài ra, các bạn có thể xem chuỗi các bài viết tài liệu tiếng anh ôn thi công chức viên chức đã đăng tải trên website
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Tiếng anh có 30 câu trắc nghiệm đúng sai có thể dùng ôn thi cho tất cả các lĩnh vực công chức, viên chức, giáo viên, viện kiểm sát …., các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 2: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided People have discovered a new source of energy.
Câu 3: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given They were so surprised by the news that he didn’t know what to do.
Câu 4: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 5: Choose the word or phrase which best completes the sentence. He is the person                 .
Câu 6: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 7: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. She told us to help ourselves to the apples in the basket.
Câu 8: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The diesel engine was named ……… its inventor Rudolf Diesel.
Câu 9: Choose the word or phrase which best completes the sentence. We need the repairs done as                                as possible.
Câu 10: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. I would rather have an egg for breakfast.
Câu 11: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 12: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 13: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 14: Choose the best sentence made from the cues given. They/ leave/ early/ not catch/ traffic.
Câu 15: Choose the word or phrase which best completes the sentence.               Christmas Eve, people often have parties at midnight.
Câu 16: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. Refusal to give a breath sample to the police could lead to your arrest.
Câu 17: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Shakespeare, ……………………………………………… is the world’s greatest dramatist, was born in a little cottage.
Câu 18: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 19: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 20: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 21: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 22: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. It doesn’t matter to them which film they go to.
Câu 23: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 24: Choose the word or phrase which best completes the sentence. “If a thing isn’t ……… ,” he said, “I can’t give it away.”
Câu 25: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 26: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. Our opinions on the subject are identical.
Câu 27: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 28: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 29: Choose the word or phrase which best completes the sentence. You should use it as a study room. It’s………quiet.
Câu 30: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I like living in the countryside. It is               living in a town.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *