Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 95

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Tiếng anh trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 

Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề “500 câu hỏi trắc nghiệm công chức môn tiếng anh có đáp án” (Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để download tài liệu về miễn phí).
Ngoài ra, các bạn có thể xem chuỗi các bài viết tài liệu tiếng anh ôn thi công chức viên chức đã đăng tải trên website
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Tiếng anh có 30 câu trắc nghiệm đúng sai có thể dùng ôn thi cho tất cả các lĩnh vực công chức, viên chức, giáo viên, viện kiểm sát …., các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Choose the word or phrase which best completes the sentence. According ……… Mary, you were in Hanoi last week.
Câu 2: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The principal doesn’t permit………here.
Câu 3: Read the sentence and choose the underlined word or phrase which needs correction. Dew usually disappeared by seven o’clock in the morning when the sun comes up.
Câu 4: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I was named                             my grandfather.
Câu 5: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. “If only I’d learnt to drive,” Roger said.
Câu 6: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 7: Choose the word or phrase which best completes the sentence. ………… games without asking for my permission.
Câu 8: Choose the word or phrase which best completes the sentence. She regretfully told him that                .
Câu 9: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided He last had his blood tested ten months ago.
Câu 10: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The robbers attacked the owner of the house                 .
Câu 11: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 12: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 13: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. I haven’t written this kind of letter before.
Câu 14: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Tom asked me                 .
Câu 15: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 16: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I don’t have many friends and I feel lonely. I wish I …………
Câu 17: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 18: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided I found myself at a loss to understand my closest friend’s words.
Câu 19: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided The boy was not allowed to have any friends, so he felt lonely.
Câu 20: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 21: Choose the word or phrase which best completes the sentence. An old man taught her how ……… the violin.
Câu 22: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I hear that your examinations are next week. You…….very hard at the moment.
Câu 23: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I plan to come back to Korean,……… we had a chance to visit ten years ago.
Câu 24: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I have been waiting you since 8 a.m.
Câu 25: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 26: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 27: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 28: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 29: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. Refusal to give a breath sample to the police could lead to your arrest.
Câu 30: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Football is thought               in the world.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *