Uncategorized

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 15

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 200 đề thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung trên website.

Bộ đề thi thử này các câu hỏi trắc nghiệm được lấy từ bộ từ bộ 1600 câu hỏi ôn thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung có đáp án được xây dựng từ các văn bản quy phạm pháp luật cập nhật mới nhất.
Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 30 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Theo Nghị quyết 131/2020/QH14 về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh thì Trường hợp có quy định khác nhau về cùng một vấn đề giữa Nghị quyết 131 với luật, nghị quyết khác của Quốc hội được ban hành trước ngày Nghị quyết 131 có hiệu lực thi hành thì áp dụng như thế nào?




Câu 2: Theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ; cán bộ, công chức, viên chức khi chuyển công tác thì cơ quan, tổ chức, đơn vị mới có trách nhiệm đánh giá, xếp loại chất lượng phải kết hợp với ý kiến nhận xét của cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ, trừ trường hợp không còn cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ (đối với trường hợp có thời gian công tác ở cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ) bao nhiêu tháng trở lên?




Câu 3: Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý vi phạm bị xử lý kỷ luật như thế nào?



Câu 4: Chính phủ ban hành nghị định để quy định?



Câu 5: Chính quyền địa phương ở Thành phố Hồ Chí Minh là ?




Câu 6: Theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng thì Đến năm 2025, tỉ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn đạt ?




Câu 7: Tài sản, thu nhập phải kê khai bao gồm những gì?




Câu 8: Người được kết nạp vào Đảng phải trải qua thời kỳ dự bị bao nhiêu tháng, tính từ ngày chi bộ tổ chức lễ kết nạp



Câu 9: Theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng thì Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) bình quân 5 năm (2021-2025) đạt khoảng?




Câu 10: Trường hợp cấn quy định Chính sách cơ bản về văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học, công nghệ, môi trường thì QUốc hội ban hành loại văn bản nào?



Câu 11: Thủ tướng Chính phủ có quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật nào dưới đây?




Câu 12: Thực hiện quy trình bổ nhiệm đối với nguồn nhân sự tại chỗ gồm bao nhiêu bước?




Câu 13: “Việc cụ thể hóa, tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng của một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa kịp thời, chưa sát thực tế” là một trong những hạn chế khi đánh giá về:




Câu 14: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2019). Kết quả xếp loại chất lượng cán bộ không được:




Câu 15: Việc đánh giá cán bộ được thực hiện khi nào?



Câu 16: Theo quan điểm của Nghị quyết 76/NQ-CP thì gắn cải cách hành chính đồng bộ với ?




Câu 17: Đến năm 2025, Giảm tối thiểu bình quân cả nước bao nhiêu phần trăm biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2021




Câu 18: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP của Chính phủ, nội dung thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan sử dụng công chức?




Câu 19: Nghĩa vụ của cán bộ, công chức trong thi hành công vụ là



Câu 20: Nhiệm kỳ của Chính phủ?



Câu 21: Thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương có trên một trăm nghìn dân thì cứ thêm mười lăm nghìn dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá bao nhiêu đại biểu HĐND?




Câu 22: Đâu không phải là Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Chính phủ




Câu 23: Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019). Hội đồng nhân dân huyện có nhiệm vụ, quyền hạn nào sau đây




Câu 24: Quận có trên một trăm nghìn dân thì cứ thêm mười lăm nghìn dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá bao nhiêu đại biểu HĐND?




Câu 25: Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam thành lập ngày, tháng, năm nào?




Câu 26: Quyền lực nhà nước là



Câu 27: Nghị quyết của Hội đồng nhân dân do?



Câu 28: Công chức thi nâng ngạch được Miễn thi môn tin học đối với các trường hợp nào dưới đây?



Câu 29: Công chức luân chuyển đến vị trí công tác khác mà phụ cấp chức vụ mới thấp hơn phụ cấp chức vụ đảm nhiệm trước khi luân chuyển thì?



Câu 30: Đến năm bao nhiêu thì Phân định rõ và tổ chức thực hiện mô hình chính quyền nông thôn, đô thị, hải đảo và đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt.




Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *