Uncategorized

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 6

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 200 đề thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung trên website.

Bộ đề thi thử này các câu hỏi trắc nghiệm được lấy từ bộ từ bộ 1600 câu hỏi ôn thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung có đáp án được xây dựng từ các văn bản quy phạm pháp luật cập nhật mới nhất.
Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 30 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Mỗi hành vi vi phạm chỉ ?Câu 2: Thẩm quyền Quyết định kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội dài hạn, trung hạn và hằng năm của tỉnh; quy hoạch, kế hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh trong phạm vi được phân quyền?
Câu 3: Một trong những tiêu chí bắt buộc để Viên chức không giữ chức vụ quản lý đạt được được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành nhiệm vụ?Câu 4: Trường hợp Hội đồng nhân dân không còn đủ hai phần ba tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân được bầu theo quy định của Luật này và thời gian còn lại của nhiệm kỳ ít hơn hoặc bằng 18 tháng thì Hội đồng nhân dân có quyền nào dưới đây?Câu 5: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, người đứng đầu tổ chức chính trị – xã hội ở địa phương, đại diện các Ban của Hội đồng nhân dân được mời tham dự phiên họp?
Câu 6: Trường hợp một đơn vị hành chính được chia thành nhiều đơn vị hành chính mới cùng cấp thì?Câu 7: CƠ quan nào thống nhất quản lý nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng trong phạm vi cả nước?
Câu 8: Trường hợp Cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm đến mức bị xử lý kỷ luật nhưng đã qua đời thì?
Câu 9: Có bao nhiêu Nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XIII?
Câu 10: Kỷ luật giải tán một tổ chức đảng và khai trừ đảng viên phải được ít nhất bao nhiêu số thành viên của tổ chức đảng cấp dưới đề nghị và do tổ chức đảng có thẩm quyền quyết định.Câu 11: Trường hợp cán bộ, công chức bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách, cảnh cáo hoặc hạ bậc lương thì không thực hiện việc nâng ngạch, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm vào chức vụ cao hơn trong thời hạn bao nhiêu tháng, kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực (luật mới)Câu 12: Câu 45. Nội dung nào sau đây không phải là nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội
Câu 13: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP, thì hình thức thi nâng ngạch công chức bao gồm các nội dung nào?
Câu 14: Trường hợp Tạm ngưng hoặc kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ hoặc một phần pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội đáp ứng các yêu cầu cấp bách về phát triển kinh tế – xã hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành loại văn bản quy phạm pháp luật nào?
Câu 15: Một trong ba nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII là?
Câu 16: Câu 125, Theo Hiến pháp 2013, Trường hợp thật cần thiết vì lý do nào, Nhà nước trưng mua hoặc trưng dụng có bồi thường tài sản của tổ chức, cá nhân theo giá thị trường?
Câu 17: Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương thì Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện gồm?
Câu 18: Cán bộ, công chức, viên chức đang bị khởi tố, tạm giữ, tạm giam chờ kết luận của cơ quan có thẩm quyền điều tra, truy tố, xét xử về hành vi vi phạm pháp luật, trừ trường hợp theo quyết định của cấp có thẩm quyền, thì việc xử lý kỷ luật không có bước nào dưới đây?Câu 19: Ban của Hội đồng nhân dân là?Câu 20: Chính phủ không có chức năng nào?
Câu 21: Thẩm quyền thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm của Chi bộCâu 22: Nhà nước, xã hội chăm lo xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam như thế nào?Câu 23: Đến năm 2025, Việt Nam thuộc nhóm bao nhiêu nước dẫn đầu về Chính phủ điện tử (EGDI).
Câu 24: Quốc hội quyết định trưng cầu ý dân về Hiến pháp hoặc về những vấn đề quan trọng khác theo đề nghị của ?Câu 25: Theo Điều lệ Đảng, Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức theo nguyên tắc nào?
Câu 26: Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làCâu 27: Việc thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính phải?Câu 28: Theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng thì Đến năm 2025, đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng đạt khoảng bao nhiêu phần trăm?
Câu 29: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2019): “… là việc cán bộ, công chức được cơ quan có thẩm quyền quyết định chuyển từ cơ quan, tổ chức, đơn vị này đến làm việc ở cơ quan, tổ chức, đơn vị kháC.”
Câu 30: Xã (hoặc thị trấn) miền núi, vùng cao và hải đảo có trên bốn nghìn dân thì cứ thêm một nghìn dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá bao nhiêu đại biểu HĐND?
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *