Uncategorized

Đề thi trắc nghiệm bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên số 10

CongChuc24h.Com giới thiệu bộ de thi trắc nghiệm quản lý nhà nước ngạch chuyên viên là bộ đề gồm 20 bộ đề thi thử có đáp án dưới hình thức trắc nghiệm trực tuyến. Cực kỳ hữu ích đối với các bạn đang ôn thi lấy chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên. Câu 1: Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, Chủ tịch nước có thẩm quyền ban hành các văn bản nào dưới đây?
Câu 2: Nội dung nào dưới đây không phải là vai trò chủ yếu của tài chính công ở nước ta?
Câu 3: Nội dung nào dưới đây không phải là nội dung cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 – 2010?
Câu 4: Hội đồng nhân dân có thẩm quyền ban hành văn bản sau:
Câu 5: Thường trực Hội đồng nhân dân ( HĐND) có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?
Câu 6: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc cơ bản của hoạt động công vụ ở nước ta?
Câu 7: Đối với Hội đồng nhân dân ( HĐND) tỉnh, thành phố thuộc Trung ương, Chính phủ có quyền:
Câu 8: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc cơ bản của hoạt động công vụ ở nước ta?
Câu 9: Nội dung nào dưới đây không phải là yêu cầu về nội dung trong kỹ thuật soạn thảo văn bản quản lý hành chính Nhà nước?
Câu 10: Chính phủ có quyền sau đây đối với HĐND tỉnh, thành phố:
Câu 11: Uỷ ban nhân dân có nhiệm vụ, quyền hạn sau:
Câu 12: Uỷ ban nhân dân có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?
Câu 13: Nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây không phải của Thường trực Hội đồng nhân dân?
Câu 14: Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?
Câu 15: Thường trực HĐND có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?
Câu 16: Một trong những phương hướng chung nhằm hoàn thiện các cơ quan nhà nước theo hướng nhà nước pháp quyền XHCN dưới sự lãnh đạo của Đảng là:
Câu 17: Nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây không phải là của Uỷ ban nhân dân?
Câu 18: Nội dung nào dưới đây không phải là yêu cầu đối với quản lý tài chính công ở nước ta?
Câu 19: Nội dung nào dưới đây không phải là nội dung cải cách hành chính nhà nước ta giai đoạn 2001 – 2010 về Đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức?
Câu 20: Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có thẩm quyền ban hành văn bản loại văn bản nào dưới đây?
Câu 21: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước ta?
Câu 22: Trong các nhiệm vụ và quyền hạn sau đây, nhiệm vụ và quyền hạn nào không thuộc về Thủ tướng Chính phủ?
Câu 23: Nội dung nào dưới đây là đặc tính của nền hành chính nhà nước ta?
Câu 24: Địa vị pháp lý hiện hành của Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam là:
Câu 25: Đối với Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh, thành phố thuộc Trung ương, Chính phủ có quyền:
Câu 26: Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, Chính phủ được ban hành văn bản quy phạm pháp luật nào dưới đây?
Câu 27: Theo tính chất pháp lý, quyết định nào dưới đây không phải là quyết định quản lý hành chính nhà nước?
Câu 28: Trong các chức năng sau đây, chức năng nào không phải của Chính phủ CHXHCN Việt Nam?
Câu 29: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân ( UBND) tỉnh có nhiệm vụ, quyền hạn sau:
Câu 30: Là cơ quan làm việc theo chế độ tập thể, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân (UBND) có thẩm quyền ban hành văn bản sau:Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *