Đề thi trắc nghiệm bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên số 9

CongChuc24h.Com giới thiệu bộ de thi trắc nghiệm quản lý nhà nước ngạch chuyên viên là bộ đề gồm 20 bộ đề thi thử có đáp án dưới hình thức trắc nghiệm trực tuyến. Cực kỳ hữu ích đối với các bạn đang ôn thi lấy chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên. Câu 1: Hệ thống chính trị ở Việt Nam có:
Câu 2: Chính phủ có quyền sau đây đối với Hội đồng nhân dân ( HĐND) tỉnh, thành phố:
Câu 3: Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật sau:
Câu 4: Loại công văn nào dưới đây quy định không phải vào sổ?
Câu 5: Thủ tướng Chính phủ có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?
Câu 6: Nguyên tắc hoạt động công vụ là:
Câu 7: Uỷ ban nhân dân có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?
Câu 8: Theo tính chất pháp lý, quyết định nào dưới đây không phải là quyết định quản lý hành chính nhà nước?
Câu 9: Nội dung nào dưới đây là đặc trưng của tài chính công ở nước ta?
Câu 10: Thường trực Hội đồng nhân dân ( HĐND) có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?
Câu 11: Chính phủ có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?
Câu 12: Thủ tướng Chính phủ có nhiệm vụ, quyền hạn sau:
Câu 13: Nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây không phải của Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam?
Câu 14: Loại văn bản nào dưới đây là văn bản quy phạm pháp luật?
Câu 15: Nội dung nào dưới đây không phải là quan điểm cơ bản của việc xây dựng và thực hiện chính sách xã hội ở nước ta?
Câu 16: Chủ tịch UBND có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật nào dưới đây?
Câu 17: Một trong những phương hướng chung nhằm hoàn thiện các cơ quan nhà nước theo hướng Nhà nước pháp quyền XHCN là:
Câu 18: Nguyên tắc nào dưới đây không phải là nguyên tắc áp dụng văn bản quản lý hành chính nhà nước?
Câu 19: Nội dung nào dưới đây không phải của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân?
Câu 20: Công việc do tập thể Chính phủ thảo luận tập thể và biểu quyết theo đa số là:
Câu 21: Quy trình chung của việc xây dựng và ban hành văn bản quản lý hành chính nhà nước có trình tự sau đây:
Câu 22: Nội dung nào dưới đây không phải là chức năng của tài chính công ở nước ta?
Câu 23: Trong các chức năng sau đây, chức năng nào không phải của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam?
Câu 24: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc điểm của áp dụng pháp luật ở nước ta?
Câu 25: Một trong những yêu cầu về nội dung của kỹ thuật soạn thảo văn bản quản lý hành chính Nhà nước là:
Câu 26: Một trong những hình thức hoạt động nào dưới đây là hình thức hoạt động của Chính phủ?
Câu 27: Trong tổ chức bộ máy hành chính nhà nước ta có:
Câu 28: Trong các chức năng sau đây, chức năng nào không phải của Chính phủ?
Câu 29: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc trưng của tài chính công ở nước ta?
Câu 30: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc cơ bản của hoạt động công vụ ở nước ta?Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.