Đề thi trắc nghiệm bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên số 12

CongChuc24h.Com giới thiệu bộ de thi trắc nghiệm quản lý nhà nước ngạch chuyên viên là bộ đề gồm 20 bộ đề thi thử có đáp án dưới hình thức trắc nghiệm trực tuyến. Cực kỳ hữu ích đối với các bạn đang ôn thi lấy chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên. Câu 1: Nội dung nào dưới đây không phải là giải pháp về công bằng xã hội trong chính sách xã hội ở nước ta?
Câu 2: Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có nhiệm vụ, quyền hạn sau:
Câu 3: Loại công văn nào dưới đây quy định không phải vào sổ?
Câu 4: Đặc điểm của văn bản quy phạm pháp luật là:
Câu 5: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc điểm của văn bản quy phạm pháp luật?
Câu 6: Nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây không phải của Thủ tướng Chính phủ?
Câu 7: Thủ tướng Chính phủ có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?
Câu 8: Nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây không phải của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân (UBND)?
Câu 9: Một trong những hình thức hoạt động nào dưới đây là hình thức hoạt động của Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam?
Câu 10: Uỷ ban nhân dân (UBND) có nhiệm vụ, quyền hạn sau:
Câu 11: Địa vị pháp lý hiện hành của Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam là:
Câu 12: Hội đồng nhân dân ( HĐND) có thẩm quyền ban hành văn bản sau:
Câu 13: Nội dung nào dưới đây không phải là yêu cầu chung về kỹ thuật soạn thảo văn bản quản lý hành chính Nhà nước?
Câu 14: Nội dung nào dưới đây không phải là quan điểm cơ bản của việc xây dựng và thực hiện chính sách xã hội ở nước ta?
Câu 15: Nội dung nào dưới đây không phải là nội dung cụ thể của quản lý chi ngân sách Nhà nước ta?
Câu 16: Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân (UBND) là:
Câu 17: Giải pháp nào dưới đây không phải là giải pháp về công bằng xã hội trong chính sách xã hội?
Câu 18: Trong các chức năng sau đây, chức năng nào không phải của Quốc hội nước CHXHCN VN?
Câu 19: Quyết định quản lý hành chính nhà nước có đặc điểm nào dưới đây?
Câu 20: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc quản lý công sản ở nước ta?
Câu 21: Nguyên tắc nào dưới đây không phải là nguyên tắc áp dụng văn bản quản lý HC Nhà nước?
Câu 22: Nội dung nào dưới đây không phải là quan điểm cơ bản của việc xây dựng và thực hiện chính sách xã hội?
Câu 23: Đặc tính nào dưới đây không phải là đặc tính của nền hành chính nhà nước ta?
Câu 24: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc áp dụng văn bản quản lý hành chính Nhà nước.
Câu 25: Nội dung nào dưới đây không phải là chức năng của tài chính công ở nước ta?
Câu 26: Thủ tướng Chính phủ có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật sau:
Câu 27: Chủ tịch nước được ban hành loại văn bản quy phạm pháp luật nào dưới đây?
Câu 28: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc tính chủ yếu của nền hành chính Nhà nước ta?
Câu 29: Nội dung nào dưới đây là nội dung cải cách nền hành chính nhà nước giaiđoạn 2001 – 2010?
Câu 30: Nội dung nào dưới đây không phải là giải pháp về công bằng xã hội ở nước ta?Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.