Uncategorized

Đề thi trắc nghiệm bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên số 13

CongChuc24h.Com giới thiệu bộ de thi trắc nghiệm quản lý nhà nước ngạch chuyên viên là bộ đề gồm 20 bộ đề thi thử có đáp án dưới hình thức trắc nghiệm trực tuyến. Cực kỳ hữu ích đối với các bạn đang ôn thi lấy chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên. Câu 1: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc phải tuân thủ trong công tác tuyển dụng cán bộ công chức?
Câu 2: Trong các chức năng sau đây, chức năng nào không phải của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam?
Câu 3: Các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có nhiệm vụ:
Câu 4: Nguyên tắc nào dưới đây không phải là nguyên tắc cơ bản của hoạt động công vụ ở nước ta?
Câu 5: Trong những nhiệm vụ và quyền hạn dưới đây, nhiệm vụ và quyền hạn nào không thuộc về Thủ tướng Chính phủ?
Câu 6: Nội dung nào dưới đây không phải là nội dung cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2001- 2010?
Câu 7: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước ta?
Câu 8: Nguyên tắc nào dưới đây không phải là nguyên tắc áp dụng văn bản quản lý hành chính nhà nước?
Câu 9: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước ta?
Câu 10: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc trưng của tài chính công ở nước ta?
Câu 11: Nguyên tắc nào dưới đây không phải là nguyên tắc phải tuân thủ trong công tác tuyển dụng cán bộ công chức?
Câu 12: Chức năng của pháp luật gồm có:
Câu 13: Nội dung nào dưới đây là giải pháp về công bằng xã hội trong chính sách xã hội ở nước ta?
Câu 14: Chức năng của Quốc hội là:
Câu 15: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc tính của nền hành chính nhà nước ta?
Câu 16: Bộ trưởng và thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật sau:
Câu 17: Nội dung nào dưới đây là đặc điểm đặc thù của nhà nước pháp quyền Việt Nam?
Câu 18: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc điểm của quản lý tài chính công ở nước ta?
Câu 19: Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật sau:
Câu 20: Nội dung nào dưới đây không phải là chức năng của tài chính công ở nước ta?
Câu 21: Văn bản quản lý hành chính nhà nước hết hiệu lực khi:
Câu 22: Theo tính chất pháp lý, quyết định nào dưới đây không phải là quyết định quản lý hành chính nhà nước?
Câu 23: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân ( UBND) tỉnh có nhiệm vụ, quyền hạn sau:
Câu 24: Theo luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, Thủ tướng Chính phủ có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật nào dưới đây?
Câu 25: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc điểm của áp dụng pháp luật ở nước ta?
Câu 26: Trong cải cách Tài chính công (theo Quyết định 136/QĐ-TTg ngày 17-9-2001 của Thủ tướng Chính phủ) có nội dung sau đây:
Câu 27: Một trong những chức năng của Quốc hội:
Câu 28: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc điểm áp dụng pháp luật ở nước ta?
Câu 29: Một trong những phương hướng chung nhằm hoàn thiện các cơ quan nhà nước theo hướng nhà nước pháp quyền XHCN dưới sự lãnh đạo của Đảng là:
Câu 30: Bộ trưởng và thủ truởng cơ quan ngang Bộ có nhiệm vụ, quyền hạn sau:Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *