Đề thi trắc nghiệm bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên số 14

CongChuc24h.Com giới thiệu bộ de thi trắc nghiệm quản lý nhà nước ngạch chuyên viên là bộ đề gồm 20 bộ đề thi thử có đáp án dưới hình thức trắc nghiệm trực tuyến. Cực kỳ hữu ích đối với các bạn đang ôn thi lấy chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên. Câu 1: Nội dung nào dưới đây không phải là vai trò chủ yếu của tài chính công ở nước ta?
Câu 2: Vai trò của chính sách xã hội đối với sự phát triển đất nước được thể hiện ở khía cạnh sau đây:
Câu 3: Nội dung nào dưới đây không phải là yêu cầu về nội dung trong kỹ thuật soạn thảo văn bản quản lý hành chính nhà nước?
Câu 4: Chức năng của pháp luật gồm có:
Câu 5: Đối với HĐND tỉnh, thành phố thuộc Trung ương, Chính phủ có quyền:
Câu 6: Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, Chủ tịch nước có thẩm quyền ban hành các văn bản nào dưới đây?
Câu 7: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc cơ bản của hoạt động công vụ ở nước ta?
Câu 8: Văn bản quản lý hành chính nhà nước hết hiệu lực khi:
Câu 9: Các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có nhiệm vụ:
Câu 10: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?
Câu 11: Bộ trưởng và thủ truởng cơ quan ngang Bộ có nhiệm vụ, quyền hạn sau:
Câu 12: Nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây không phải là của Uỷ ban nhân dân?
Câu 13: Nội dung nào dưới đây không phải là nội dung cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 – 2010?
Câu 14: Nội dung nào dưới đây không phải là vai trò chủ yếu của tài chính công ở nước ta?
Câu 15: Nội dung nào dưới đây không phải là quan điểm cơ bản của việc xây dựng và thực hiện chính sách xã hội ở nước ta?
Câu 16: Văn bản pháp quy nào dưới đây người có thẩm quyền không phải ký thay mặt ( TM)?
Câu 17: Là cơ quan làm việc theo chế độ tập thể, Chủ tịch UBND có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật sau:
Câu 18: Nội dung nào dưới đây không phải là chức năng của tài chính công ở nước ta?
Câu 19: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân ( UBND) tỉnh có nhiệm vụ, quyền hạn sau:
Câu 20: Trách nhiệm của Bộ trưởng đối với UBND cấp tỉnh, thành phố là:
Câu 21: Theo Hiến pháp Việt Nam năm 1992, cơ quan nào dưới đây không nằm trong hệ thống cơ quan Nhà nước?
Câu 22: Nội dung nào dưới đây không phải là nội dung cải cách hành chính nhà nước ta giai đoạn 2001 – 2010?
Câu 23: Nội dung nào dưới đây không phải là vai trò chủ yếu của tài chính công ở nước ta?
Câu 24: Giải pháp nào dưới đây không phải là giải pháp về công bằng xã hội trong chính sách xã hội?
Câu 25: Nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây không phải của Thường trực Hội đồng nhân dân?
Câu 26: Nội dung nào dưới đây là quyết định quản lý hành chính nhà nước?
Câu 27: Nguyên tắc hoạt động công vụ là:
Câu 28: Quyết định quản lý hành chính nhà nước gồm:
Câu 29: Trong những hoạt động dưới đây, hoạt động nào được quan niệm là chức năng cơ bản của Nhà nước CHXHCN Việt Nam?
Câu 30: Đặc tính chủ yếu của nền hành chính nhà nước gồm có:Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.