Đề thi trắc nghiệm bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên số 23

CongChuc24h.Com giới thiệu bộ de thi trắc nghiệm quản lý nhà nước ngạch chuyên viên là bộ đề gồm 20 bộ đề thi thử có đáp án dưới hình thức trắc nghiệm trực tuyến. Cực kỳ hữu ích đối với các bạn đang ôn thi lấy chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên. Câu 1: Nội dung nào dưới đây là yêu cầu đối với quản lý tài chính công ở nước ta?
Câu 2: Trong tổ chức bộ máy hành chính nhà nước ta có:
Câu 3: Nội dung nào dưới đây không phải là quan điểm cơ bản của việc xây dựng và thực hiện chính sách xã hội ở nước ta?
Câu 4: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước ta?
Câu 5: Yêu cầu về nội dung của văn bản quản lý hành chính nhà nước gồm có:
Câu 6: Nội dung nào dưới đây không phải là quan điểm cơ bản của việc xây dựng và thực hiện chính sách xã hội ở nước ta?
Câu 7: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc quản lý công sản trong quản lý công sản ở nước ta?
Câu 8: Đối với Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh, thành phố thuộc Trung ương, Chính phủ có quyền:
Câu 9: Nội dung nào dưới đây là đặc điểm đặc thù của nhà nước pháp quyền Việt Nam?
Câu 10: Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân ( UBND) huyện là:
Câu 11: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc tính của nền hành chính nhà nước ta?
Câu 12: Nội dung nào dưới đây không phải là vai trò chủ yếu của Tài chính công ở nước ta?
Câu 13: Quyết định quản lý hành chính Nhà nước có đặc điểm nào dưới đây?
Câu 14: Một trong những yêu cầu về nội dung của kỹ thuật soạn thảo văn bản quản lý hành chính Nhà nước là:
Câu 15: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc trưng để phân biệt chính sách xã hội ( từ góc độ quản lý) với các chính sách kinh tế, chính trị, văn hoá, tư tưởng?
Câu 16: Địa vị pháp lý hiện hành của Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam là:
Câu 17: Thường trực HĐND có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?
Câu 18: Địa vị pháp lý hiện hành của Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam là:
Câu 19: Vai trò nào dưới đây không phải là vai trò chủ yếu của tài chính công ở nước ta?
Câu 20: Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân ( UBND) là:
Câu 21: Uỷ ban nhân dân có nhiệm vụ, quyền hạn sau:
Câu 22: Nội dung nào dưới đây không phải của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân?
Câu 23: Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có thẩm quyền ban hành văn bản loại văn bản nào dưới đây?
Câu 24: Một trong những hình thức hoạt động nào dưới đây là hình thức hoạt động của Chính phủ?
Câu 25: Hội đồng nhân dân có thẩm quyền ban hành văn bản sau:
Câu 26: Nội dung nào dưới đây không phải là chức năng của tài chính công ở nước ta?
Câu 27: Một trong những nguyên tắc của quản lý tài chính công?
Câu 28: Nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây không phải của Thủ tướng Chính phủ?
Câu 29: Nội dung nào dưới đây không phải là một loại quyết định quản lý hành chính nhà nước?
Câu 30: Uỷ ban nhân dân có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.