Đề thi trắc nghiệm bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên số 7

CongChuc24h.Com giới thiệu bộ de thi trắc nghiệm quản lý nhà nước ngạch chuyên viên là bộ đề gồm 20 bộ đề thi thử có đáp án dưới hình thức trắc nghiệm trực tuyến. Cực kỳ hữu ích đối với các bạn đang ôn thi lấy chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên. Câu 1: Đặc điểm nào dưới đây không phải là đặc điểm của quản lý tài chính công ở nước ta?
Câu 2: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc của quản lý tài chính công?
Câu 3: Quyết định quản lý hành chính nhà nước có đặc điểm nào dưới đây?
Câu 4: Theo tính chất pháp lý, quyết định nào dưới đây không phải là quyết định quản lý hành chính nhà nước?
Câu 5: Nội dung nào dưới đây là đặc điểm, đặc tính của nhà nước pháp quyền Việt Nam?
Câu 6: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc trưng của tài chính công nhà nước ta?
Câu 7: Trong hệ thống chính trị ở Việt Nam có:
Câu 8: Trong nội dung đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức của Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2001- 2010 có nội dung sau:
Câu 9: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc điểm của cơ quan Nhà nước ta.
Câu 10: Chính phủ có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?
Câu 11: Nội dung nào dưới đây là quan điểm cơ bản của việc xây dựng và thực hiện chính sách xã hội ở nước ta?
Câu 12: Nội dung nào dưới đây không phải là quan điểm cơ bản của việc xây dựng và thực hiện chính sách xã hội ở nước ta?
Câu 13: Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có thẩm quyền ban hành văn bản loại văn bản nào dưới đây?
Câu 14: Nội dung nào dưới đây không phải là giải pháp cơ bản về công bằng xã hội trong chính sách xã hội?
Câu 15: Trong các chức năng sau đây, chức năng nào không phải của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam?
Câu 16: Nguyên tắc nào dưới đây không phải là nguyên tắc áp dụng văn bản quản lý hành chính Nhà nước?
Câu 17: Uỷ ban nhân dân ( UBND) có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật sau:
Câu 18: Vai trò của chính sách xã hội đối với sự phát triển đất nước được thể hiện ở một trong những khía cạnh nào sau đây?
Câu 19: Cán bộ, công chức được thôi việc và hưởng chế độ thôi việc trong trường hợp sau:
Câu 20: Nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây không phải của Thủ tướng Chính phủ?
Câu 21: Nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây không phải của Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam?
Câu 22: Chính phủ có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật nào dưới đây?
Câu 23: Nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây không phải của Thủ tướng Chính phủ?
Câu 24: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có nhiệm vụ:
Câu 25: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc trưng của tài chính công của nước ta?
Câu 26: Trong tổ chức bộ máy hành chính nhà nước ta có:
Câu 27: Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có nhiệm vụ, quyền hạn sau:
Câu 28: Nội dung nào dưới đây không phải chức năng của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam?
Câu 29: Hệ thống chính trị ở Việt Nam có:
Câu 30: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.