Uncategorized

Đề thi trắc nghiệm bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên số 8

CongChuc24h.Com giới thiệu bộ de thi trắc nghiệm quản lý nhà nước ngạch chuyên viên là bộ đề gồm 20 bộ đề thi thử có đáp án dưới hình thức trắc nghiệm trực tuyến. Cực kỳ hữu ích đối với các bạn đang ôn thi lấy chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên. Câu 1: Nội dung nào dưới đây là đặc điểm của cơ quan Nhà nước?
Câu 2: Nội dung nào dưới đây không phải là quan điểm cơ bản của việc xây dựng và thực hiện chính sách xã hội ở nước ta?
Câu 3: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có nhiệm vụ:
Câu 4: Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, thẩm quyền của Chính phủ được ban hành văn bản nào dưới đây?
Câu 5: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc trưng để phân biệt chính sách xã hội ( từ góc độ quản lý) với các chính sách kinh tế, chính trị, văn hoá, tư tưởng?
Câu 6: Quy trình chung của việc xây dựng và ban hành văn bản quản lý hành chính nhà nước có trình tự sau đây:
Câu 7: Nội dung nào dưới đây không phải là yêu cầu về nội dung trong kỹ thuật soạn thảo văn bản quản lý hành chính nhà nước?
Câu 8: Nội dung nào dưới đây không phải là giải pháp về công bằng xã hội ở nước ta?
Câu 9: Uỷ ban nhân dân có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?
Câu 10: Nội dung nào dưới đây không phải là chức năng của tài chính công ở nước ta?
Câu 11: Đặc tính nào dưới đây không phải là đặc tính của nền hành chính Nhà nước ta?
Câu 12: Hội đồng nhân dân có thẩm quyền ban hành văn bản sau:
Câu 13: Yêu cầu về nội dung của văn bản quản lý hành chính nhà nước gồm có:
Câu 14: Văn bản quản lý hành chính nhà nước hết hiệu lực khí:
Câu 15: Giải pháp nào dưới đây không phải là giải pháp về công bằng xã hội trong chính sách xã hội?
Câu 16: Nội dung nào dưới đây không phải là vai trò chủ yếu của tài chính công ở nước ta?
Câu 17: Nội dung nào dưới đây không phải là giải pháp về công bằng xã hội ở nước ta?
Câu 18: Trong nội dung đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức (là một trong 4 nội dung cải cách hành chính nhà nước) của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 – 2010 có nội dung nào dưới đây?
Câu 19: Công việc do Chính phủ thảo luận tập thể và biểu quyết theo đa số là:
Câu 20: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc tính chủ yếu của nền hành chính Nhà nước ta?
Câu 21: Một trong những nguyên tắc cơ bản của hoạt động công vụ là:
Câu 22: Cơ cấu tổ chức của Chính phủ gồm:
Câu 23: Văn bản pháp quy nào dưới đây người có thẩm quyền không phải ký thay mặt Thủ trưởng cơ quan?
Câu 24: Nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây không phải của Thường trực Hội đồng nhân dân?
Câu 25: Nội dung nào dưới đây là đặc tính ( đặc điểm) của cơ quan nhà nước?
Câu 26: Nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây không phải của Thường trực Hội đồng nhândân (HĐND)?
Câu 27: Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có thẩm quyền ban hành văn bản loại văn bản nào dưới đây?
Câu 28: Chính phủ có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?
Câu 29: Một trong những nguyên tắc áp dụng văn bản quản lý hành chính nhà nước là:
Câu 30: Văn bản quản lý hành chính nhà nước hết hiệu lực khi:Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *