Uncategorized

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 52

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 150 đề thi công chức tổng cục thống kê môn kiến thức chung miễn phí có đáp án.

Các câu hỏi trắc nghiệm được tổng hợp, chọn lọc từ Tài liệu ôn thi Tổng cục Thống kê đầy đủ 2 vòng có đáp án. Các bạn có thể tham khảo tài liệu từng vòng theo link bên dưới:

Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 30 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: hình thức hạ bậc lương chỉ áp dụng đối với? (Luật mới)Câu 2: Luật cán bộ, công chức năm 2008 quy định một trong những việc cán bộ, công chức không được làm liên quan đến bí mật nhà nước?
Câu 3: Viên chức có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả ít nghiêm trọng thuộc trường hợp Không tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử trong khi thực hiện hoạt động nghề nghiệp, đã được cấp có thẩm quyền nhắc nhở bằng văn bản thì bị áp dụng hình thức kỷ luật nào?
Câu 4: Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị trấn là?Câu 5: Câu 3 Chủ tịch UBND không giữ chức vụCâu 6: Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019). Trong nhiệm kỳ, Thường trực Hội đồng nhân dân quyết định triệu tập kỳ họp chuyên đề hoặc họp để giải quyết công việc đột xuất trước ngày khai mạc kỳ họp chậm nhất là
Câu 7: Ủy viên UBND cấp tỉnh, cấp huyện làCâu 8: Thẩm quyền quyết định chính sách dân tộc của Nhà nước?
Câu 9: Thẩm quyền quy định khung chính sách trọng dụng và đãi ngộ đối với người có tài năng trong hoạt động công vụ. (luật mới)Câu 10: Thẩm quyền Phê chuẩn việc bầu, miễn nhiệm và quyết định điều động, đình chỉ công tác, cách chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Câu 11: Chức danh nào dưới đây là người đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại.
Câu 12: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP của Chính phủ, nội dung thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan sử dụng công chức?
Câu 13: Tổ chức nào dưới đây không phải là tổ chức chính trị- xã hội?
Câu 14: Cán bộ, công chức vi phạm quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước; Vi phạm quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo Đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách mà tái phạm; thì bị xử lý kỷ luật ở hình thức nào?
Câu 15: Đâu không phải là Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm?
Câu 16: Cơ quan Cục Thống kê gồm bao nhiêu phòng?
Câu 17: Xã (hoặc thị trấn) miền núi, vùng cao và hải đảo có trên hai nghìn dân đến dưới ba nghìn dân được bầu bao nhiêu đại biểu HĐND?
Câu 18: Chính phủ trình cơ nào quyết định thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính dưới cấp tỉnh.Câu 19: HĐND họp kín trong trường hợp nào?Câu 20: Chi cục Thống kê cấp huyện có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?
Câu 21: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, hình thức kỷ luật nào sau đây không áp dụng đối với cán bộ?
Câu 22: Thời hạn bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý là
Câu 23: Tổ chức, cá nhân được điều tra thống kê có các nghĩa vụ nào dưới đây?
Câu 24: Theo Hiến pháp 2013 thì Hôn nhân theo nguyên tắc nào?
Câu 25: Trường hợp cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công chức công tác là đơn vị cấu thành thì thành phần dự họp kiểm điểm là?
Câu 26: Đâu không phải là nguyên tắc trong tuyển dụng công chức?
Câu 27: Đâu không phải là nguyên tắc trong quản lý cán bộ, công chức
Câu 28: Thời hạn giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý không được quá bao nhiêu nhiệm kỳ liên tiếp được thực hiện theo quy định của Đảng và pháp luật chuyên ngành?Câu 29: Căn cứ vào quyết định chỉ tiêu biên chế được Chính phủ giao, cơ quan nào quyết định biên chế công chức trong cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp
Câu 30: Giáng chức là?Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *