Uncategorized

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 54

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 150 đề thi công chức Hà Nội môn kiến thức chung miễn phí có đáp án.

Các câu hỏi trắc nghiệm được tổng hợp, chọn lọc từ bộ Tài liệu ôn thi công chức Hà Nội có đáp án.

Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 60 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Theo Hiến pháp 2013 thì những ai có nghĩa vụ trung thành với Tổ quốc?.
Câu 2: Đối với cán bộ, công chức, viên chức chuyển công tác thì cơ quan, tổ chức, đơn vị nào đánh giá ?
Câu 3: HĐND tỉnh Ban hành băn hành văn bản gì để quyết định về những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân tỉnhCâu 4: Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làCâu 5: Vi phạm gây hậu quả rất nghiêm trọng là?
Câu 6: Trường hợp người đã nghỉ việc, nghỉ hưu bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách hoặc cảnh cáo thì thẩm quyền xử lý kỷ luật như thế nào?Câu 7: Cán bộ, Công chức bị Tòa án kết án phạt tù mà không được hưởng án treo hoặc bị kết án về tội phạm tham nhũng thì? (Luật mới)
Câu 8: Thẩm quyền Phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; điều động, đình chỉ công tác, cách chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện?
Câu 9: Một trong những tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng nhân dân là?(luật mới)
Câu 10: “Bản sao y” là?
Câu 11: Quy định về đánh giá CBCCVC về Đạo đức, lối sống bao gồm các nội dung nào?
Câu 12: Thẩm quyền quyết định thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp tỉnh; đặt tên, đổi tên đơn vị hành chính cấp tỉnh; giải quyết tranh chấp liên quan đến địa giới đơn vị hành chính cấp tỉnh.
Câu 13: Viên chức có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả ít nghiêm trọng thuộc trường hợp Không tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử trong khi thực hiện hoạt động nghề nghiệp, đã được cấp có thẩm quyền nhắc nhở bằng văn bản thì bị áp dụng hình thức kỷ luật nào?
Câu 14: Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương thì Ủy ban nhân dân gồm?Câu 15: Đối tượng nào dưới đây được tiếp nhận vào công chức?
Câu 16: Theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Công điện là
Câu 17: Có bao nhiêu hình thức công khai về tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị.
Câu 18: Theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Tập hợp các văn bản, tài liệu có liên quan với nhau về một vấn đề, một sự việc, một đối tượng cụ thể hoặc có đặc điểm chung, hình thành trong quá trình theo dõi, giải quyết công việc thuộc phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân là
Câu 19: Thành phố trực thuộc trung ương có từ một triệu dân trở xuống được bầu bao nhiêu đại biểu HĐND?
Câu 20: Nghị định của Chính phủ trong trường hợp nào dưới đây phải lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật?
Câu 21: Đến năm 2025, Việt Nam thuộc nhóm bao nhiêu nước dẫn đầu về Chính phủ điện tử (EGDI).
Câu 22: Đến năm 2025 thì Tối thiểu bao nhiêu phần trăm hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được luân chuyển trong nội bộ giữa các cơ quan có thẩm quyền giải quyết hoặc các cơ quan có liên quan được thực hiện bằng phương thức điện tử.
Câu 23: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP, thì hồ sơ thi nâng ngạch công chức bao gồm những tài liệu nào?
Câu 24: Chủ tịch UBND được bầuCâu 25: Trường hợp ký thay mặt tập thể thì phải ghi chữ viết tắt như thế nào vào trước tên tập thể lãnh đạo hoặc tên cơ quan, tổ chứC.
Câu 26: Theo Luật phòng, chống tham nhũng, khi phát hiện có dấu hiệu tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thì cán bộ, công chức, viên chức phải báo cáo với ai?
Câu 27: Thế nào là vụ lợi.
Câu 28: Người có chức vụ, quyền hạn làm việc tại một số vị trí liên quan đến lĩnh vực nào dưới đây không phải định kỳ chuyển đổi vị trí công tác?
Câu 29: Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết để quy định những vấn đề nào dưới đây?
Câu 30: Thẩm quyền Quyết định thành lập, bãi bỏ cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh?
Câu 31: Theo Nghị quyết 76/NQ-CP thì cơ quan nào Là cơ quan thường trực tổ chức triển khai thực hiện Chương trình.
Câu 32: Chính quyền địa phương ở đô thị gồm?
Câu 33: Theo Hiến pháp 2013, Việc khám xét chỗ ở do?
Câu 34: Theo quan điểm của Nghị quyết 76/NQ-CP thì Cải cách hành chính phải gắn với?
Câu 35: Theo Hiến pháp năm 2013 thì thành phần kinh tế nào dưới đây giữ vai trò chủ đạo?
Câu 36: Đến năm 2030, bao nhiêu phần trăm hồ sơ công việc tại cấp bộ, cấp tỉnh được xử lý trên môi trường mạng (không bao gồm hồ sơ xử lý công việc có nội dung mật).
Câu 37: Ở cơ quan, tổ chức làm việc theo chế độ thủ trưởng ai có thẩm quyền ký tất cả văn bản do cơ quan, tổ chức ban hành?
Câu 38: Đến năm bao nhiêu thì Tối thiểu 80% thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính, được triển khai thanh toán trực tuyến, trong số đó, tỷ lệ giao dịch thanh toán trực tuyến đạt từ 30% trở lên.
Câu 39: Trường hợp được giao quyền cấp trưởng thì phải ghi chữ viết tắt như thế nào vào trước chức vụ của người đứng đầu cơ quan, tổ chứC.
Câu 40: Thẩm quyền Bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản trái pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã? Đáp án C
Câu 41: Nội dung văn bản được trình bày như thế nào?
Câu 42: Việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện như thế nào?
Câu 43: Khi xem xét xử lý kỷ luật phải căn cứ vào?Câu 44: Thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý?Câu 45: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP của Chính phủ, nội dung thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan sử dụng công chức?
Câu 46: Số, ký hiệu của luật, nghị quyết của Quốc hội được sắp xếp theo thứ tự như thế nào?
Câu 47: Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do?
Câu 48: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP thì Người được ký thừa lệnh
Câu 49: Đến năm 2030, Tối thiểu bao nhiêu phần trăm thủ tục hành chính của các bộ, ngành, địa phương, có đủ điều kiện, được cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4, đồng thời, hoàn thành việc tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia
Câu 50: Theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Bản hoàn chỉnh về nội dung, thể thức văn bản, được người có thẩm quyền trực tiếp ký trên văn bản giấy hoặc ký số trên văn bản điện tử là
Câu 51: Theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Chữ ký số trên văn bản điện tử phải đáp ứng đầy đủ các quy định của
Câu 52: Cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương là
Câu 53: Cách chức là?
Câu 54: Thẩm quyền kiểm tra văn bản của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã?
Câu 55: Cơ quan nào có thẩm quyền Quyết định thành lập, bãi bỏ cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện
Câu 56: Trường hợp cấn quy định việc hạn chế quyền con người, quyền công dân; tội phạm và hình phạt thì QUốc hội ban hành loại văn bản nào?Câu 57: Văn bản có thể bó trí theo bố cục nào dưới đây?
Câu 58: Trình tự, thủ tục đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức là người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu gồm mấy bước ?
Câu 59: Khi cần hướng dẫn một số vấn đề cần thiết trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành loại văn bản gì?
Câu 60: Trong thời hạn chậm nhất bao nhiêu ngày, kể từ ngày có quyết định tuyển dụng, người được tuyển dụng vào công chức phải đến cơ quan nhận việc, trừ trường hợp quyết định tuyển dụng quy định thời hạn khác?
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *