Uncategorized

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 85

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 150 đề thi công chức Hà Nội môn kiến thức chung miễn phí có đáp án.

Các câu hỏi trắc nghiệm được tổng hợp, chọn lọc từ bộ Tài liệu ôn thi công chức Hà Nội có đáp án.

Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 60 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Câu 2: Thẩm quyền Quyết định các nội dung liên quan đến phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; các khoản đóng góp của Nhân dân
Câu 3: Trong quá trình lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, cơ quan lập đề nghị có trách nhiệm Tổ chức lấy ý kiến của đối tượng nào?Câu 4: Thẩm quyền Bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản trái pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã? Đáp án C
Câu 5: Một trong những tiêu chí bắt buộc để Viên chức giữ chức vụ quản lý đạt được được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ?
Câu 6: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, từ “ngạch” được hiểu là:
Câu 7: Hội đồng nhân dân cấp huyện ban hành nghị quyết, Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định để quy định những vấn đề nào?Câu 8: Câu 52 Nơi nhận văn bản gồm?
Câu 9: Thời điểm đánh giá công chức được thực hiện như thế nào?
Câu 10: Trường hợp viên chức có hành vi vi phạm pháp luật bị Tòa án kết án phạt tù mà không được hưởng án treo hoặc bị Tòa án kết án về hành vi tham nhũng thì trình tự xử lý kỷ luật như thế nào?Câu 11: Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là ?
Câu 12: Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức giáng chức mà tái phạm thì bị xử lý kỷ luật ở hình thức nào?
Câu 13: Trách nhiệm đánh giá công chức
Câu 14: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh gồm? (Luật mới)Câu 15: Chọn Đáp án đúng
Câu 16: Cán bộ, công chức 02 năm liên tiếp hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực hoặc có 02 năm liên tiếp, trong đó 01 năm hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ thì cơ quan, tổ chức có thẩm quyền
Câu 17: Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làCâu 18: Việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã phải căn cứ vào?
Câu 19: Sao lục gồm?
Câu 20: Hiến pháp 2013 gồm?Câu 21: Phường có trên mười nghìn dân thì cứ thêm năm nghìn dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá bao nhiêu đại biểu HĐND?
Câu 22: Theo Nghị định số 138/2020-CP, ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức thì trong thời hạn bao nhiêu ngày kể từ ngày nhận quyết định tuyển dụng, người được tuyển dụng vào công chức phải đến cơ quan nhận việc, trừ trường hợp quyết định tuyển dụng quy định thời hạn khác hoặc được cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức đồng ý gia hạn?
Câu 23: Công chức lãnh đạo, quản lý luân chuyển để thực hiện quy định không được bố trí người địa phương và để thực hiện quy định không được giữ quá hai nhiệm kỳ liên tiếp ở một địa phương, cơ quan, tổ chức, đơn vị thì phải còn đủ thời gian công tác ít nhất ?
Câu 24: Thẩm quyền giải thích Hiến pháp, luật, pháp lệnh là?
Câu 25: Theo thể thức thì Phó Giám đốc có quyền ký thay Giám đốc hay không?
Câu 26: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2019). Mức đánh giá nào sau đây không phải là mức đánh giá công chức?
Câu 27: Địa danh ghi trên văn bản do cơ quan nhà nước ở trung ương ban hành là?
Câu 28: Đến năm 2030, Môi trường kinh doanh của Việt Nam được xếp vào nhóm?
Câu 29: Cơ quan nào dưới đây không phải là cơ quan quản lý công chức
Câu 30: Thẩm quyền tổ chức thẩm định đề nghị xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh do Ủy ban nhân dân cùng cấp trình ?Câu 31: Đối với nghị định của Chính phủ thì Thủ tướng Chính phủ thay mặt Chính phủ?
Câu 32: Thẩm quyền quyết định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo đối với cơ sở giáo dục, đào tạo công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh theo quy định của pháp luật;Câu 33: Theo quan điểm của Nghị quyết 76/NQ-CP thì gắn cải cách hành chính đồng bộ với ?
Câu 34: Một trong những tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng nhân dân là?(luật mới)
Câu 35: Cán bộ, công chức nghiện ma túy có kết luận của cơ sở y tế hoặc thông báo của cơ quan có thẩm quyền thì bị xử lý kỷ luật ở hình thức nào?
Câu 36: Nghị định 112 không áp dụng đối với đối tượng nào dưới đây?
Câu 37: Hội đồng nhân dân cấp huyện ban hành nghị quyết, Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định để quy định những vấn đề nào?Câu 38: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2019). Kết quả xếp loại chất lượng cán bộ không được:
Câu 39: Theo Luật Cán bộ, công chức thì Đáp án nào dưới đây là đúng?Câu 40: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định để quy định:
Câu 41: Thẩm quyền Quyết định thành lập, bãi bỏ bộ, cơ quan ngang bộ của Chính phủ; thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt?
Câu 42: Đến năm 2030 thì Mức độ hài lòng của người dân về cung cấp dịch vụ y tế, giáo dục công lập đạt tối thiểu bao nhiêu phần trăm?
Câu 43: Hoạt động công vụ của cán bộ, công chức là?
Câu 44: Theo Hiến pháp 2013 thì Cơ quan nào Thống nhất quản lý nền hành chính quốc gia?
Câu 45: Quốc hội ban hành Nghị quyết để quy định nội dung nào dưới đây?
Câu 46: Số lượng phó chủ tịch của UBND cấp tỉnh là?
Câu 47: Đến năm 2025, Việt Nam thuộc nhóm bao nhiêu nước dẫn đầu về Chính phủ điện tử (EGDI).
Câu 48: Theo Nghị quyết 76/NQ-CP thì cơ quan nào Hướng dẫn các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch cải cách hành chính hàng năm.
Câu 49: Người kê khai tài sản, thu nhập phải có nghĩa vụ gì?
Câu 50: Đâu là Nghĩa vụ của cán bộ, công chức đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân
Câu 51: Theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Đối với an ninh thông tin, văn bản hành chính cần đảm bảo các cấp độ an ninh thông tin theo quy định của
Câu 52: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP, đối tượng nào sau đây được ưu tiên trong thi tuyển hoặc xét tuyển công chức được và được cộng điểm ưu tiên 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2?
Câu 53: Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản là? Đáp án C
Câu 54: Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý Có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả rất nghiêm trọng thuộc Vi phạm quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước; Vi phạm quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo; ; thì bị xử lý kỷ luật ở hình thức nào?
Câu 55: Cán bộ, công chức bị khiển trách hoặc cảnh cáo thì thời gian nâng lương bị kéo dài mấy tháng?
Câu 56: Chính phủ không có chức năng nào ?
Câu 57: Việc tuyển dụng công chức cấp xã phải?
Câu 58: Hình thức giáng chức, cách chức chỉ áp dụng đối với? (Luật mới)Câu 59: Hội đồng nhân dân cấp huyện ban hành nghị quyết, Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định để quy định những vấn đề nào?Câu 60: Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã được niêm yết là?Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *