Uncategorized

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 87

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 150 đề thi công chức Hà Nội môn kiến thức chung miễn phí có đáp án.

Các câu hỏi trắc nghiệm được tổng hợp, chọn lọc từ bộ Tài liệu ôn thi công chức Hà Nội có đáp án.

Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 60 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Trường hợp công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có hành vi vi phạm pháp luật bị xử lý ở hình thức kỷ luật giáng chức mà không còn chức vụ thấp hơn chức vụ đang giữ thì?
Câu 2: Thẩm quyền xử lý kỷ luật Đối với viên chức giữ chức vụ, chức danh do bầu cử ?
Câu 3: Phông chữ trình bày văn bản hành chính là? Đáp án ACâu 4: Phương thức tuyển dụng công chức gồm
Câu 5: Viên chức nghiện ma túy có xác nhận của cơ sở y tế hoặc thông báo của cơ quan có thẩm quyền thì bị áp dụng hình thức kỷ luật nào?
Câu 6: Công chức được cử biệt phái chịu sự phân công, bố trí, đánh giá, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức nào?
Câu 7: Trường hợp công chức có hành vi vi phạm trong thời gian công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ mà khi chuyển sang cơ quan mới mới phát hiện hành vi vi phạm đó và vẫn còn trong thời hiệu xử lý kỷ luật thì thẩm quyền xử lý kỷ luật như thế nào?
Câu 8: Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức đang trong thời gian thi hành quyết định kỷ luật tiếp tục có hành vi vi phạm mà Nếu có hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật ở hình thức nặng hơn so với hình thức kỷ luật đang thi hành thì ?
Câu 9: Theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Chương trình là văn bản hành chính được viết tắt là
Câu 10: Chủ tịch Ủy ban nhân dân có thể ủy quyền cho? (Luật mới)
Câu 11: Theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Quốc hiệu “CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM”:
Câu 12: Nghị định số 90/2020/NĐ-CP, ngày 13/8/2020 của Chính phủ, quy định công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có một trong các tiêu chí sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ ?
Câu 13: Cơ quan nào dưới đây không có trách nhiệm rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL?Câu 14: Cán bộ, công chức không được miễn trách nhiệm trong các trường hợp nào dưới đây?
Câu 15: Thường trực Hội đồng nhân dân huyện gồm?
Câu 16: Thẩm quyền quy định cụ thể danh mục ngành, nghề, công việc, thời hạn mà cán bộ, công chức không được làm?
Câu 17: Theo Luật Cán bộ, công chức thì Văn hóa giao tiếp với nhân dân của cán bộ, công chức là?
Câu 18: Công chức được đề nghị bổ nhiệm vào chức vụ lãnh đạo, quản lý mà thời hạn mỗi lần bổ nhiệm dưới 05 năm theo quy định của pháp luật chuyên ngành và của cơ quan có thẩm quyền thì tuổi bổ nhiệm phải?
Câu 19: Một trong những tiêu chí bắt buộc để Viên chức giữ chức vụ quản lý đạt được được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành nhiệm vụ?Câu 20: Công chức bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc thì?
Câu 21: Thẩm quyền đánh giá người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị?Câu 22: Tỉnh miền núi, vùng cao có từ năm trăm nghìn dân trở xuống được bầu bao nhiêu đại biểu HĐND?
Câu 23: Theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ: “thông tin thành văn được truyền đạt bằng ngôn ngữ hoặc ký hiệu, hình thành trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức và được trình bày đúng thể thức, kỹ thuật theo quy định” là
Câu 24: Theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Tập hợp các văn bản, tài liệu có liên quan với nhau về một vấn đề, một sự việc, một đối tượng cụ thể hoặc có đặc điểm chung, hình thành trong quá trình theo dõi, giải quyết công việc thuộc phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân là
Câu 25: Thẩm quyền Giải thích Hiến pháp, luật, pháp lệnh?
Câu 26: Quản lý cán bộ bao gồm những nội dung chính nào dưới đây?
Câu 27: Đến năm 2025, có tối thiểu bao nhiêu phần trăm đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên?
Câu 28: Thời hạn giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý không được quá bao nhiêu nhiệm kỳ liên tiếp được thực hiện theo quy định của Đảng và pháp luật chuyên ngành?Câu 29: Chọn Đáp án đúngCâu 30: Đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý và đơn vị sự nghiệp công lập quản lý viên chức có đơn vị cấu thành, Hội đồng kỷ luật có bao nhiêu thành viên?Câu 31: Cơ quan nào dưới đây không có quyền đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh?
Câu 32: Theo Hiến pháp 2013 thì tất cả quyền lực nhà nước thuộc về ai?Câu 33: Phần mở đầu của văn bản gồm?Câu 34: Việc tuyển dụng công chức thông qua xét tuyển được thực hiện trong trường hợp nào (luật mới) Đáp án D
Câu 35: Những việc cán bộ, công chức không được làm liên quan đến đạo đức công vụ
Câu 36: Phương thức kiểm tra văn bản gồm?Câu 37: Số, ký hiệu của luật, nghị quyết của Quốc hội được sắp xếp theo thứ tự như thế nào?
Câu 38: Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo được Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 quy định là quyền của ai?
Câu 39: Theo hiến pháp 2013 thì Đáp án nào dưới đây là đúng?
Câu 40: Quốc hiệu “CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM” Được trình bày như thế nào? Đáp án ACâu 41: Theo Hiến pháp 2013 thì đối tượng nào dưới đây có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình; có quyền bảo vệ danh dự, uy tín của mình?
Câu 42: Một trong những tiêu chí bắt buộc Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đạt được thì xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành nhiệm vụ?Câu 43: Tài sản tham nhũng là?
Câu 44: Câu 54 Văn bản được xác định độ khẩn theo các mức độ nào dưới đây?Câu 45: Theo Luật cán bộ, công chức, việc nâng ngạch công chức phải căn cứ vào?
Câu 46: Viên chức có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả ít nghiêm trọng thuộc một trong các trường hợp Vi phạm quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước; Vi phạm quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo thì bị áp dụng hình thức kỷ luật nào?
Câu 47: Đối với văn bản hành, trước họ tên người ký không được phép ghi?
Câu 48: Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước?
Câu 49: Cán bộ, công chức, viên chức đang bị khởi tố, tạm giữ, tạm giam chờ kết luận của cơ quan có thẩm quyền điều tra, truy tố, xét xử về hành vi vi phạm pháp luật, trừ trường hợp theo quyết định của cấp có thẩm quyền, thì việc xử lý kỷ luật không có bước nào dưới đây?
Câu 50: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tổ chức?Câu 51: Câu 5, Theo quan điểm của Nghị quyết 76/NQ-CP thì Cải cách hành chính phải xuất phát từ lợi ích của ai?
Câu 52: Trường hợp làm Hiến pháp, sửa đổi Hiến pháp, quyết định rút ngắn hoặc kéo dài nhiệm kỳ của Quốc hội, bãi nhiệm đại biểu Quốc hội phải được?Câu 53: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP, thì việc thi từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp do cơ quan nào tổ chức?
Câu 54: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và người đứng đầu tổ chức chính trị – xã hội ở địa phương được mời tham dự các kỳ họp Hội đồng nhân dân và được mời tham dự hội nghị Ủy ban nhân dân cùng cấp khi nào?
Câu 55: Cán bộ đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo mà tái phạm thì bị xử lý kỷ luật ở hình thức nào?
Câu 56: Ban của Hội đồng nhân dân là?Câu 57: Người nào dưới đây có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập?
Câu 58: Thị xã có trên tám mươi nghìn dân thì cứ thêm mười lăm nghìn dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá bao nhiêu đại biểu HĐND?
Câu 59: Chủ tịch UBND các cấp do ai bầu?
Câu 60: Văn bản quy phạm pháp luật phải được định kỳ hệ thống hóa và công bố kết quả hệ thống hóa bao nhiêu năm một lần?
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *