Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 10

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Tiếng anh trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 

Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề “500 câu hỏi trắc nghiệm công chức môn tiếng anh có đáp án” (Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để download tài liệu về miễn phí).
Ngoài ra, các bạn có thể xem chuỗi các bài viết tài liệu tiếng anh ôn thi công chức viên chức đã đăng tải trên website
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Tiếng anh có 30 câu trắc nghiệm đúng sai có thể dùng ôn thi cho tất cả các lĩnh vực công chức, viên chức, giáo viên, viện kiểm sát …., các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Choose the word or phrase which best completes the sentence. It’s high time the children                  .
Câu 2: Choose the word or phrase which best completes the sentence. “When will you see John?” – “I am looking forward to ……… him next summer.”
Câu 3: Choose the word or phrase which best completes the sentence.         of the newspapers in the world are written in English.
Câu 4: Choose the word or phrase which best completes the sentence I have had a headache ……… yesterday.
Câu 5: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Take your money with you                  .
Câu 6: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 7: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 8: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Nam studies hard                 .
Câu 9: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. There was no alternative for them but to look for a new flat.
Câu 10: Read the sentence and choose the underlined word or phrase which needs correction. A map show the location of the property will be sent to you .
Câu 11: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 12: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 13: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Peter speaks English well, and so …………..
Câu 14: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. He is determined to continue working when he is 65.
Câu 15: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided Jill drives more carefully than Rose.
Câu 16: Choose the word or phrase which best completes the sentence. When you arrived back at the hotel,                    ?
Câu 17: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. I was very impressed by her excellent performance.
Câu 18: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 19: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided People have discovered a new source of energy.
Câu 20: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. May I suggest Monday for our trip to Bristol?
Câu 21: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided Unlike his sister, Bob exercises every day.
Câu 22: Choose the word or phrase which best completes the sentence. He can make change in his timetable when he wants to. It means that he’s got a ……… timetable.
Câu 23: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. There isn’t much call for cars with large engines any more.
Câu 24: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I used to enjoy the summer              we had a big family picnic.
Câu 25: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided “Would you like some more beer?” he asked.
Câu 26: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The man ……… we met on the train was the headmaster.
Câu 27: Choose the word or phrase which best completes the sentence. 100 metres                             a long distance to travel by car.
Câu 28: Read the sentence and choose the underlined word or phrase which needs correction. Today was such   beautiful day that I couldn’t bring myself to complete all my chores.
Câu 29: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 30: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *