Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 9

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Tiếng anh trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 

Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề “500 câu hỏi trắc nghiệm công chức môn tiếng anh có đáp án” (Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để download tài liệu về miễn phí).
Ngoài ra, các bạn có thể xem chuỗi các bài viết tài liệu tiếng anh ôn thi công chức viên chức đã đăng tải trên website
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Tiếng anh có 30 câu trắc nghiệm đúng sai có thể dùng ôn thi cho tất cả các lĩnh vực công chức, viên chức, giáo viên, viện kiểm sát …., các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. My mother never allows me to go out alone at night.
Câu 2: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. It was thought that the accident was caused by human error.
Câu 3: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 4: Choose the word or phrase which best completes the sentence. We decided            out because because of the bad weather.
Câu 5: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 6: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. Refusal to give a breath sample to the police could lead to your arrest.
Câu 7: Choose the word or phrase which is closest in meaning to the underlined word. I promptly went to sleep again.
Câu 8: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided The doctor said, “You really ought to rest for a few days, Jasmine.”
Câu 9: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The robbers attacked the owner of the house                 .
Câu 10: Choose the word or phrase that best fits the sentence. At lon         the government is starting to listen to our problems.
Câu 11: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. He started computer programming as soon as he left school.
Câu 12: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 13: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 14: Choose the word or phrase which best completes the sentence. When the film finishes,                .
Câu 15: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided Conan said to me, ” If I were you, I would read different type of books in different ways”
Câu 16: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided “Cigarette?” he asked. “No,thanks.” I said.
Câu 17: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. I would rather have an egg for breakfast.
Câu 18: Choose the word or phrase which best completes the sentence. While attempting to reach his home before the storm, …………….
Câu 19: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 20: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 21: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 22: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Football is thought               in the world.
Câu 23: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 24: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I am                        to see you here.
Câu 25: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Garlic is a plant that grows                           there is a warm climate.
Câu 26: Choose the word or phrase which best completes the sentence. After getting a               in business administration he joined the recording company EMI.
Câu 27: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 28: Choose the word or phrase which best completes the sentence. It is high time we                              him like a child.
Câu 29: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Constant of attack makes everyday life dangerous here.
Câu 30: Choose the word or phrase which best completes the sentence. John’s score on the test is the highest in the class. He              


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *