Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 16

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Tiếng anh trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 

Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề “500 câu hỏi trắc nghiệm công chức môn tiếng anh có đáp án” (Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để download tài liệu về miễn phí).
Ngoài ra, các bạn có thể xem chuỗi các bài viết tài liệu tiếng anh ôn thi công chức viên chức đã đăng tải trên website
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Tiếng anh có 30 câu trắc nghiệm đúng sai có thể dùng ôn thi cho tất cả các lĩnh vực công chức, viên chức, giáo viên, viện kiểm sát …., các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. Our opinions on the subject are identical.
Câu 2: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 3: Choose the word or phrase which best completes the sentence. There was a short silence and then footsteps were heard ………from the direction of the library.
Câu 4: Choose the word which is closest in meaning to the underlined word. My father gave up smoking two years ago.
Câu 5: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 6: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I think the computer is such a                                      invention.
Câu 7: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. I would rather have an egg for breakfast.
Câu 8: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. We had a flat tire, so it took three hours longer than usual to get there.
Câu 9: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 10: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided ” Why don’t you reply to the President’s offer right now?” said Mary to her husband
Câu 11: Intuition described in the passage can be explained by means of .
Câu 12: Choose the word or phrase which best completes the sentence. An old man taught her how ……… the violin.
Câu 13: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 14: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided “If I were you, I would go to see the doctor”, David said to Claudia.
Câu 15: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided Peter had very little money but managed to make ends meet.
Câu 16: Choose the word or phrase which best completes the sentence. This summer resort is absolutely wonderful and I’d ………. it to anyone.
Câu 17: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Jack has three brothers, all of ……… are married.
Câu 18: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 19: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. The film was so boring that I fell asleep.
Câu 20: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. He survived the operation thanks to skilful surgery.
Câu 21: Choose the word or phrase which best completes the sentence. He is not very          . He is always willing to help everyone.
Câu 22: Choose the word or phrase which best completes the sentence. _____, he was determined to continue to climb up the mountain.
Câu 23: Choose the word or phrase which best completes the sentence I have had a headache ……… yesterday.
Câu 24: Choose the best sentence made from the cues given you/ entitle/ drive/ car/ your driving license.
Câu 25: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided James was the last to know about the change of schedule.
Câu 26: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided “Please don’t drive so fast, Tom,” said Lisa
Câu 27: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 28: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The decision was ……. until a later meeting.
Câu 29: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 30: Choose the word or phrase which best completes the sentence. It is high time we                              him like a child.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *