Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 17

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Tiếng anh trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 

Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề “500 câu hỏi trắc nghiệm công chức môn tiếng anh có đáp án” (Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để download tài liệu về miễn phí).
Ngoài ra, các bạn có thể xem chuỗi các bài viết tài liệu tiếng anh ôn thi công chức viên chức đã đăng tải trên website
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Tiếng anh có 30 câu trắc nghiệm đúng sai có thể dùng ôn thi cho tất cả các lĩnh vực công chức, viên chức, giáo viên, viện kiểm sát …., các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Choose the word or phrase which best completes the sentence. We need the repairs done as                                as possible.
Câu 2: Choose the word or phrase which best completes the sentence. It was lovely weather that we spent the whole day on the beach.
Câu 3: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. I won’t sell the painting, no matter how much you offer me.
Câu 4: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided No sooner had she put the telephone down than her boss rang back.
Câu 5: Choose the best sentence made from the cues given. there/ no point/ try/ explain/ it/ her/ she/ incapable/ understand/ it.
Câu 6: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I want to take my dogs with me. I need their…….
Câu 7: Choose the best sentence made from the cues given. number/ factor/ relate/ voice/ reveal/ personality/ speaker.
Câu 8: Choose the word or phrase that best fits the sentence. The farmers were sure that they          another good harvest the next year.
Câu 9: Read the sentence and choose the underlined word or phrase which needs correction. He likes the picture which was painting by Michael last year .
Câu 10: Choose the word or phrase that best fits the sentence. We decided to go out for dinner                   it was raining heavily.
Câu 11: Choose the best sentence made from the cues given. legend/ that / tea/ beverage/ discover / 2737B.C.
Câu 12: Choose the word or phrase which best completes the sentence. If we had asked her,              
Câu 13: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided Because they erected a barn, the cattle couldn’t get out into the wheat field.
Câu 14: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Twenty five dollars…..too much to pay for that shirt.
Câu 15: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 16: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 17: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided Her sister is too young to get married.
Câu 18: Choose the best sentence made from the cues given. Tom/ promise/ keep/ contact/ us/ he/ France.
Câu 19: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 20: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided “You should have finished the report by now,” John told his secretary.
Câu 21: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 22: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Some people choose violent films, some others prefer …… ones.
Câu 23: Choose the word or phrase which best completes the sentence. “If a thing isn’t ……… ,” he said, “I can’t give it away.”
Câu 24: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 25: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Some people are born rich;                        are born poor.
Câu 26: Choose the word or phrase which best completes the sentence. It is essential                .
Câu 27: Choose the word or phrase which best completes the sentence. John’s score on the test is the highest in the class. He              
Câu 28: Choose the word or phrase that best fits the sentence. By next year , we                          here for ten years?
Câu 29: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 30: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *