Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 18

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Tiếng anh trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 

Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề “500 câu hỏi trắc nghiệm công chức môn tiếng anh có đáp án” (Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để download tài liệu về miễn phí).
Ngoài ra, các bạn có thể xem chuỗi các bài viết tài liệu tiếng anh ôn thi công chức viên chức đã đăng tải trên website
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Tiếng anh có 30 câu trắc nghiệm đúng sai có thể dùng ôn thi cho tất cả các lĩnh vực công chức, viên chức, giáo viên, viện kiểm sát …., các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided Unlike his sister, Bob exercises every day.
Câu 2: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 3: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. Would you mind turning your radio down a little please?
Câu 4: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Mary showed me some pictures                                                       by her father.
Câu 5: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 6: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. “If only I’d learnt to drive,” Roger said.
Câu 7: Choose the word or phrase which best completes the sentence. After getting a               in business administration he joined the recording company EMI.
Câu 8: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided “Would you like to come to my birthday party, Sarah?” asked Frederic.
Câu 9: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 10: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Have you ever met the man              ?
Câu 11: Choose the words or phrases which best complete the sentence. Did you accuse Nam of ……….. a plate? Well, I saw him ……… It off the table with his elbow.
Câu 12: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. I’d have bought Sam’s car if I’d known he was selling it.
Câu 13: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The students were all…….. by the lion’s roar.
Câu 14: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I don’t know him                          to borrow money from him.
Câu 15: Choose the word or phrase which best completes the sentence. We’ll be late for the meeting                .
Câu 16: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 17: Choose the word which best completes the sentence Nothing will prevent him ……… succeeding.
Câu 18: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. Scientists say forests are being destroyed by air pollution.
Câu 19: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The road is                .
Câu 20: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I don’t have many friends and I feel lonely. I wish I …………
Câu 21: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The ……………….. I read about history, the ……….. it makes me realize how relevant history is to us today.
Câu 22: Read the sentence and choose the underlined word or phrase which needs correction. You might get on better for your customers if you showed them some courtesy .
Câu 23: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 24: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 25: Choose the word or phrase which best completes the sentence. After retiring, my aunt spent her ……… on an expensive holiday.
Câu 26: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided The woman was too weak to lift the suitcase.
Câu 27: Choose the word or phrase which best completes the sentence. When you arrived back at the hotel,                    ?
Câu 28: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The earlier she leaves,                .
Câu 29: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 30: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *