Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 28

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Tiếng anh trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 

Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề “500 câu hỏi trắc nghiệm công chức môn tiếng anh có đáp án” (Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để download tài liệu về miễn phí).
Ngoài ra, các bạn có thể xem chuỗi các bài viết tài liệu tiếng anh ôn thi công chức viên chức đã đăng tải trên website
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Tiếng anh có 30 câu trắc nghiệm đúng sai có thể dùng ôn thi cho tất cả các lĩnh vực công chức, viên chức, giáo viên, viện kiểm sát …., các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided He last had his eyes tested ten months ago.
Câu 2: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 3: Choose the word or phrase which best completes the sentence. “Why didn’t you buy that car?” – “Because it was so expensive that I couldn’t ……… it.
Câu 4: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Her math result is ………than her English result.
Câu 5: Choose the word or phrase which best completes the sentence. You go on ahead and then I’ll catch ……… you.
Câu 6: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 7: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 8: Choose the word or phrase which best completes the sentence.              , we couldn’t have continued with the project.
Câu 9: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided Although he is intelligent, he doesn’t do well at school.
Câu 10: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. It was thought that the accident was caused by human error.
Câu 11: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given They were so surprised by the news that he didn’t know what to do.
Câu 12: Choose the word or phrase which best completes the sentence. She didn’t ……….doing the ironing, as she didn’t want to go out anyway.
Câu 13: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided “Leave my house now or I’ll call the police!” shouted the lady to the man.
Câu 14: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 15: Choose the word or phrase which best completes the sentence. She regretfully told him that                .
Câu 16: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Peter is             at the moment.
Câu 17: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I ……… out if I hadn’t been so tired.
Câu 18: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. He won’t find a seat unless he’s got a ticket.
Câu 19: Choose the word or phrase which best completes the sentence.                 , he would have learned how to read.
Câu 20: Choose the word or phrase which best completes the sentence. He is the person                 .
Câu 21: Choose the word or phrase which best completes the sentence. He doesn’t want to let me ……… he was going out.
Câu 22: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 23: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided He knew it was time to lose some weight.
Câu 24: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Paul ……… with us for about nine days by now.
Câu 25: Choose the word or phrase which best completes the sentence. He devotes most of his time……photography.
Câu 26: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Mr Pike’s passport ……… last month, so he will have to get a new one.
Câu 27: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided “If I were you, I would take the job,” said my room-mate.
Câu 28: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 29: Choose the word or phrase which best completes the sentence. We had to walk since we couldn’t ……… to take a bus.
Câu 30: Choose the word or phrase which best completes the sentence. When the company had to close because of economic difficulties, he became…………….


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *