Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 27

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Tiếng anh trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 

Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề “500 câu hỏi trắc nghiệm công chức môn tiếng anh có đáp án” (Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để download tài liệu về miễn phí).
Ngoài ra, các bạn có thể xem chuỗi các bài viết tài liệu tiếng anh ôn thi công chức viên chức đã đăng tải trên website
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Tiếng anh có 30 câu trắc nghiệm đúng sai có thể dùng ôn thi cho tất cả các lĩnh vực công chức, viên chức, giáo viên, viện kiểm sát …., các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 2: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided He talked about nothing except the weather.
Câu 3: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 4: Choose the word or phrase which best completes the sentence.              , they would have had what they wanted.
Câu 5: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The diesel engine was named ……… its inventor Rudolf Diesel.
Câu 6: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 7: Choose the word or phrase which best completes the sentence. By next Friday, Sam ……… five speeches.
Câu 8: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. With six children on her hands, she is extremely busy.
Câu 9: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 10: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided “Would you like some more beer?” he asked.
Câu 11: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The more you talk about the situation,               .
Câu 12: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 13: Choose the word or phrase which best completes the sentence. After seeing the movie “Pride and Prejudice”,              .
Câu 14: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided The bread was too stale to eat.
Câu 15: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The doctor advised Robert                  to lose weight.
Câu 16: Choose the word or phrase that best fits the sentence When we were children we                             skating.
Câu 17: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided Is it essential to meet your aunt at the station ?
Câu 18: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Of two new teachers, one is experienced and……….
Câu 19: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I was named                             my grandfather.
Câu 20: Read the sentence and choose the underlined word or phrase which needs correction. In spite of the heavy rain, all we enjoyed the excursion .
Câu 21: Choose the best sentence made from the cues given. it/ be/ careless/ you/ not/ to/ close/ windows/ last night.
Câu 22: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Taking exercise             .
Câu 23: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided The critics undervalued his new book.
Câu 24: Choose the word or phrase which best completes the sentence. He will take the dog out for a walk as soon as he ……… dinner.
Câu 25: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 26: Read the sentence and choose the underlined word or phrase which needs correction. When you are late for class, you should apologize for your teacher.
Câu 27: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. There isn’t much call for cars with large engines any more.
Câu 28: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. It doesn’t make any difference if it rains because they will still go.
Câu 29: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided The doctor said, “You really ought to rest for a few days, Jasmine.”
Câu 30: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *