Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 34

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Tiếng anh trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 

Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề “500 câu hỏi trắc nghiệm công chức môn tiếng anh có đáp án” (Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để download tài liệu về miễn phí).
Ngoài ra, các bạn có thể xem chuỗi các bài viết tài liệu tiếng anh ôn thi công chức viên chức đã đăng tải trên website
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Tiếng anh có 30 câu trắc nghiệm đúng sai có thể dùng ôn thi cho tất cả các lĩnh vực công chức, viên chức, giáo viên, viện kiểm sát …., các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Are you fed up ……… this job?
Câu 2: Choose the word or phrase which best completes the sentence. She didn’t ……….doing the ironing, as she didn’t want to go out anyway.
Câu 3: Choose the word or phrase which best completes the sentence. There has been a lot of ……… against nuclear weapons.
Câu 4: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. The holiday wouldn’t have cost so much if they hadn’t gone abroad.
Câu 5: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 6: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Her math result is ………than her English result.
Câu 7: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 8: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 9: Choose the word or phrase which best completes the sentence. A year ago he left EMI and formed a new company , New Media Systems, which              in multimedia programmes.
Câu 10: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I don’t have many friends and I feel lonely. I wish I …………
Câu 11: Choose the best sentence made from the cues given. not until/ he / grow / understand / the matter.
Câu 12: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided “Would you like some more beer?” he asked.
Câu 13: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 14: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided “If I were you, I would go to see the doctor”, David said to Claudia.
Câu 15: Choose the word or phrase that best fits the sentence. At lon         the government is starting to listen to our problems.
Câu 16: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided He last had his eyes tested ten months ago.
Câu 17: Choose the word or phrase which best completes the sentence. He loved performing but it was a very hard               .
Câu 18: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 19: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 20: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Some people are born rich;                        are born poor.
Câu 21: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided Unless someone has a key, we cannot get into the house.
Câu 22: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 23: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Some people choose violent films, some others prefer …… ones.
Câu 24: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 25: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided John Smith is a farmer. I bought his land.
Câu 26: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. There ‘s no need for you to talk so loudly.
Câu 27: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 28: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided He talked about nothing except the weather.
Câu 29: Choose the word or phrase which best completes the sentence. When you arrived back at the hotel,                    ?
Câu 30: Choose the word or phrase which best completes the sentence. While attempting to reach his home before the storm, …………….


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *