Uncategorized

Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 35

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Tiếng anh trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 

Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề “500 câu hỏi trắc nghiệm công chức môn tiếng anh có đáp án” (Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để download tài liệu về miễn phí).
Ngoài ra, các bạn có thể xem chuỗi các bài viết tài liệu tiếng anh ôn thi công chức viên chức đã đăng tải trên website
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Tiếng anh có 30 câu trắc nghiệm đúng sai có thể dùng ôn thi cho tất cả các lĩnh vực công chức, viên chức, giáo viên, viện kiểm sát …., các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided “Be careful! Don’t do that again,” he said
Câu 2: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Jack has three brothers, all of ……… are married.
Câu 3: Choose the best sentence made from the cues given. it/ be/ careless/ you/ not/ to/ close/ windows/ last night.
Câu 4: Choose the word or phrase which best completes the sentence. John’s score on the test is the highest in the class. He              
Câu 5: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I don’t know him                          to borrow money from him.
Câu 6: Read the sentence and choose the underlined word or phrase which needs correction. A map show the location of the property will be sent to you .
Câu 7: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I plan to come back to Korean,……… we had a chance to visit ten years ago.
Câu 8: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 9: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. “Would you like something to drink?” he asked.
Câu 10: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided The boy was not allowed to have any friends, so he felt lonely.
Câu 11: Choose the word or phrase which best completes the sentence. It is high time we                              him like a child.
Câu 12: Choose the word or phrase which best completes the sentence. When he                        up his performing career, people around him were more disappointed than he was.
Câu 13: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 14: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Deforestation in South America is an issue of          importance.
Câu 15: Choose the word or phrase which best completes the sentence. He went to the library                  .
Câu 16: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Peter is             at the moment.
Câu 17: Choose the word or phrase that best fits the sentence.                        his childhood in DALAT, he knew the city well
Câu 18: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The doctor advised Robert                  to lose weight.
Câu 19: Choose the word or phrase which best completes the sentence. When you got back, Harry                .
Câu 20: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. I wish George had come to Italy with us.
Câu 21: Choose the word or phrase which best completes the sentence. They will have finished the new school                      .
Câu 22: Choose the word or phrase which best completes the sentence. You go on ahead and then I’ll catch ……… you.
Câu 23: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided “Please don’t drive so fast, Tom,” said Lisa
Câu 24: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 25: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 26: Choose the word which is closest in meaning to the underlined word. My father gave up smoking two years ago.
Câu 27: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The chief of police………work is very important takes care of the public safety.
Câu 28: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided He knew it was time to lose some weight.
Câu 29: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. There’s no point in persuading him to do this.
Câu 30: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided “You should have finished the report by now,” John told his secretary.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *