Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 37

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Tiếng anh trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 

Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề “500 câu hỏi trắc nghiệm công chức môn tiếng anh có đáp án” (Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để download tài liệu về miễn phí).
Ngoài ra, các bạn có thể xem chuỗi các bài viết tài liệu tiếng anh ôn thi công chức viên chức đã đăng tải trên website
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Tiếng anh có 30 câu trắc nghiệm đúng sai có thể dùng ôn thi cho tất cả các lĩnh vực công chức, viên chức, giáo viên, viện kiểm sát …., các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I need some small change to ……… the porter.
Câu 2: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The more you talk about the situation,               .
Câu 3: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I haven’t got                     that English book.
Câu 4: Choose the word or phrase which best completes the sentence. After leaving university , he decided to             himself to a career in music.
Câu 5: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I think the computer is such a                                      invention.
Câu 6: Choose the word or phrase which best completes the sentence. She wanted to know                                   in my spare time.
Câu 7: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I hope that you ……… me when you come to London.
Câu 8: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 9: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Paul ……… with us for about nine days by now.
Câu 10: Choose the best sentence made from the cues given. legend/ that / tea/ beverage/ discover / 2737B.C.
Câu 11: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. Not until I left home did I realize how much my father meant to me.
Câu 12: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 13: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Tom asked me                 .
Câu 14: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 15: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 16: Choose the word which is closest in meaning to the underlined word. He was sacked after having an argument with his boss.
Câu 17: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided “We’re having a reunion this weekend. Why don’t you come?” John said to us.
Câu 18: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Football is thought               in the world.
Câu 19: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided “I would study English if I were you,” Mai’s friend said.
Câu 20: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided “Would you like to come to my birthday party, Sarah?” asked Frederic.
Câu 21: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. Would you mind not smoking here ?
Câu 22: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The road is                .
Câu 23: Read the sentence and choose the underlined word or phrase which needs correction. He likes the picture which was painting by Michael last year .
Câu 24: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided “Cigarette?” he asked. “No,thanks.” I said.
Câu 25: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 26: Choose the word or phrase which best completes the sentence. “When will you see John?” – “I am looking forward to ……… him next summer.”
Câu 27: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 28: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided The doctor said, “You really ought to rest for a few days, Jasmine.”
Câu 29: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided The woman was too weak to lift the suitcase.
Câu 30: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *