Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 36

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Tiếng anh trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 

Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề “500 câu hỏi trắc nghiệm công chức môn tiếng anh có đáp án” (Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để download tài liệu về miễn phí).
Ngoài ra, các bạn có thể xem chuỗi các bài viết tài liệu tiếng anh ôn thi công chức viên chức đã đăng tải trên website
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Tiếng anh có 30 câu trắc nghiệm đúng sai có thể dùng ôn thi cho tất cả các lĩnh vực công chức, viên chức, giáo viên, viện kiểm sát …., các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Choose the word or phrase which best completes the sentence.         of the newspapers in the world are written in English.
Câu 2: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided People have discovered a new source of energy.
Câu 3: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. We had a flat tire, so it took three hours longer than usual to get there.
Câu 4: Choose the word or phrase which best completes the sentence. It is imperative that this letter                                  immediately.
Câu 5: Choose the word or phrase which best completes the sentence. We’ll be late for the meeting                .
Câu 6: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 7: Choose the best sentence made from the cues given Two miles/ long/ distance/ old man/ jog/ everyday.
Câu 8: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 9: Choose the word or phrase which best completes the sentence. We need the repairs done as                                as possible.
Câu 10: Choose the word or phrase which best completes the sentence. After you have paid a bill, you are given a ………to show that you have paid.
Câu 11: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 12: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 13: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 14: Choose the best sentence made from the cues given. They/ leave/ early/ not catch/ traffic.
Câu 15: Choose the word or phrase which best completes the sentence.               Christmas Eve, people often have parties at midnight.
Câu 16: Read the sentence and choose the underlined word or phrase which needs correction. When you are late for class, you should apologize for your teacher.
Câu 17: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I want to take my dogs with me. I need their…….
Câu 18: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 19: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 20: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 21: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. May I suggest Monday for our trip to Bristol?
Câu 22: Choose the word or phrase which best completes the sentence. When the company had to close because of economic difficulties, he became…………….
Câu 23: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 24: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. Nancy isn’t used to walking so far.
Câu 25: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 26: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. Our opinions on the subject are identical.
Câu 27: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 28: Choose the word or phrase which best completes the sentence. It was a lovely day yesterday. I wish I………at the seaside then.
Câu 29: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The creation of nature reserves will help to ensure the             of many endangered species.
Câu 30: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I like living in the countryside. It is               living in a town.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *