Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 38

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Tiếng anh trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 

Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề “500 câu hỏi trắc nghiệm công chức môn tiếng anh có đáp án” (Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để download tài liệu về miễn phí).
Ngoài ra, các bạn có thể xem chuỗi các bài viết tài liệu tiếng anh ôn thi công chức viên chức đã đăng tải trên website
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Tiếng anh có 30 câu trắc nghiệm đúng sai có thể dùng ôn thi cho tất cả các lĩnh vực công chức, viên chức, giáo viên, viện kiểm sát …., các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Nam studies hard                 .
Câu 2: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 3: Read the sentence and choose the underlined word or phrase which needs correction. In spite of the heavy rain, all we enjoyed the excursion .
Câu 4: Read the sentence and choose the underlined word or phrase which needs correction. Dew usually disappeared by seven o’clock in the morning when the sun comes up.
Câu 5: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 6: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 7: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 8: Choose the word or phrase which best completes the sentence. We don’t sell foreign newspapers because there is no……… for them.
Câu 9: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided Jill drives more carefully than Rose.
Câu 10: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. They arrived too late to get good seats.
Câu 11: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I used to enjoy the summer              we had a big family picnic.
Câu 12: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. My mother never allows me to go out alone at night.
Câu 13: Choose the phrase which is closest in meaning to the underlined word. Since I have been ill, my appetite has diminished.
Câu 14: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided “Stop smoking or you’ll be ill,” the doctor told me.
Câu 15: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided “I will pay back the money, Gloria.” said Ivan.
Câu 16: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided Peter had very little money but managed to make ends meet.
Câu 17: Choose the words or phrases which best complete the sentence. I remember ……… my mother said the grass in the garden needed ………..
Câu 18: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 19: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 20: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The house we have rented is……., so we will have to buy some beds, chairs, tables, etc.
Câu 21: Choose the best sentence made from the cues given. Tom/ promise/ keep/ contact/ us/ he/ France.
Câu 22: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The principal doesn’t permit………here.
Câu 23: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The police explained to us……… to get to the market.
Câu 24: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. There is no point in asking Tom for help.
Câu 25: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 26: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided “Leave my house now or I’ll call the police!” shouted the lady to the man.
Câu 27: Choose the word or phrase which best completes the sentence. He shouted at her. If he had known the whole story, he………so angry.
Câu 28: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The rivers can be by chemicals.
Câu 29: Choose the word or phrase which best completes the sentence. If I……… a camera, I would have taken some pictures.
Câu 30: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *