Uncategorized

Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 39

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Tiếng anh trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 

Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề “500 câu hỏi trắc nghiệm công chức môn tiếng anh có đáp án” (Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để download tài liệu về miễn phí).
Ngoài ra, các bạn có thể xem chuỗi các bài viết tài liệu tiếng anh ôn thi công chức viên chức đã đăng tải trên website
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Tiếng anh có 30 câu trắc nghiệm đúng sai có thể dùng ôn thi cho tất cả các lĩnh vực công chức, viên chức, giáo viên, viện kiểm sát …., các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. Refusal to give a breath sample to the police could lead to your arrest.
Câu 2: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Please drop ………for a cup of coffee whenever you are passing.
Câu 3: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 4: Choose the word or phrase which best completes the sentence. You can’t really go                                           in the countryside nowadays without seeing some evidence of man’s influence.
Câu 5: Read the sentence and choose the underlined word or phrase which needs correction. My sister enjoys read about wild animals and natural mysteries.
Câu 6: Choose the word or phrase which best completes the sentence. He is the person                 .
Câu 7: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. She started working as a secretary five years ago.
Câu 8: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 9: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 10: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 11: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. He started computer programming as soon as he left school.
Câu 12: Choose the word or phrase that best fits the sentence. If you       a chance to study in the USA , just take it.
Câu 13: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. I was very impressed by her excellent performance.
Câu 14: Choose the word or phrase which best completes the sentence.               that she didn’t see her parents often.
Câu 15: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. I haven’t written this kind of letter before.
Câu 16: Choose the word or phrase which best completes the sentence. He devotes most of his time……photography.
Câu 17: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The elevator isn’t running now. It must be….order.
Câu 18: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 19: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Did he tell you              ?
Câu 20: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The decision was ……. until a later meeting.
Câu 21: Choose the word or phrase that best fits the sentence. The farmers were sure that they          another good harvest the next year.
Câu 22: Choose the word or phrase which best completes the sentence. She regretfully told him that                .
Câu 23: Choose the word or phrase which best completes the sentence. _____, he was determined to continue to climb up the mountain.
Câu 24: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. It doesn’t make any difference if it rains because they will still go.
Câu 25: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Recent                                       advances such as the internet are proving very useful for conservationists.
Câu 26: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Tom didn’t hand in the assignment, nor                      .
Câu 27: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 28: Choose the word or phrase which best completes the sentence. You should use it as a study room. It’s………quiet.
Câu 29: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 30: Choose the word or phrase which best completes the sentence. In bacteria and other organisms,                 .


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *