Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 40

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Tiếng anh trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 

Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề “500 câu hỏi trắc nghiệm công chức môn tiếng anh có đáp án” (Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để download tài liệu về miễn phí).
Ngoài ra, các bạn có thể xem chuỗi các bài viết tài liệu tiếng anh ôn thi công chức viên chức đã đăng tải trên website
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Tiếng anh có 30 câu trắc nghiệm đúng sai có thể dùng ôn thi cho tất cả các lĩnh vực công chức, viên chức, giáo viên, viện kiểm sát …., các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided The car was so expensive that I didn’t buy it
Câu 2: Choose the words or phrases which best complete the sentence. Did you accuse Nam of ……….. a plate? Well, I saw him ……… It off the table with his elbow.
Câu 3: Choose the word or phrase which best completes the sentence. 100 metres                             a long distance to travel by car.
Câu 4: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. Their chances of success are small.
Câu 5: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. There isn’t much call for cars with large engines any more.
Câu 6: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. She told us to help ourselves to the apples in the basket.
Câu 7: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Take your money with you                  .
Câu 8: Choose the word or phrase that best fits the sentence. By next year , we                          here for ten years?
Câu 9: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 10: Choose the best sentence made from the cues given. there/ no point/ try/ explain/ it/ her/ she/ incapable/ understand/ it.
Câu 11: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 12: Choose the word or phrase which best completes the sentence. If I had enough money,                  .
Câu 13: Choose the word or phrase which best completes the sentence. This summer resort is absolutely wonderful and I’d ………. it to anyone.
Câu 14: Choose the word or phrase which best completes the sentence. By next Friday, Sam ……… five speeches.
Câu 15: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The students were all…….. by the lion’s roar.
Câu 16: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I have been waiting you since 8 a.m.
Câu 17: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Constant of attack makes everyday life dangerous here.
Câu 18: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided Is it essential to meet your aunt at the station ?
Câu 19: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The policemen………the robbery are looking for three young men.
Câu 20: Choose the word or phrase which best completes the sentence. His brother had a bad temper. He was in a bad………….
Câu 21: Choose the word or phrase which best completes the sentence. He spoke               about the need to protect the tiger’s habitat in wildlife.
Câu 22: Choose the word or phrase which best completes the sentence. After retiring, my aunt spent her ……… on an expensive holiday.
Câu 23: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Having been delayed by heavy traffic,                  .
Câu 24: Choose the word or phrase which best completes the sentence. There are 350                  in the environmental skills course.
Câu 25: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided “If I were you, I would take the job,” said my room-mate.
Câu 26: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided We didn’t go on holiday last year because we didn’t have enough money.
Câu 27: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided Wealthy as they were, they were far from happy.
Câu 28: Choose the word or phrase which best completes the sentence.              , we couldn’t have continued with the project.
Câu 29: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 30: Choose the word or phrase which best completes the sentence. He played at concerts in Europe and America, made recordings and got good                                                  .


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *