Uncategorized

Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 4

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Tiếng anh trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 

Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề “500 câu hỏi trắc nghiệm công chức môn tiếng anh có đáp án” (Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để download tài liệu về miễn phí).
Ngoài ra, các bạn có thể xem chuỗi các bài viết tài liệu tiếng anh ôn thi công chức viên chức đã đăng tải trên website
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Tiếng anh có 30 câu trắc nghiệm đúng sai có thể dùng ôn thi cho tất cả các lĩnh vực công chức, viên chức, giáo viên, viện kiểm sát …., các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 2: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 3: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 4: Choose the word or phrase which best completes the sentence. “Did Amy’s parents leave her any money?” – “No, she has to support ……… now.”
Câu 5: Choose the word or phrase which best completes the sentence. It is essential                .
Câu 6: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Did he tell you              ?
Câu 7: Choose the best sentence made from the cues given. They/ leave/ early/ not catch/ traffic.
Câu 8: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Recent                                       advances such as the internet are proving very useful for conservationists.
Câu 9: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Shakespeare, ……………………………………………… is the world’s greatest dramatist, was born in a little cottage.
Câu 10: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I hope that you ……… me when you come to London.
Câu 11: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. There ‘s no need for you to talk so loudly.
Câu 12: Choose the word or phrase which best completes the sentence. ……….., he would have been able to pass the exam.
Câu 13: Choose the word or phrase that best fits the sentence. If you       a chance to study in the USA , just take it.
Câu 14: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Do you know the boy             at the party last week?
Câu 15: Choose the word or phrase that best fits the sentence. The police had to let her                    because of insufficient evidence.
Câu 16: Choose the phrase which is closest in meaning to the underlined word. Since I have been ill, my appetite has diminished.
Câu 17: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. “If only I’d learnt to drive,” Roger said.
Câu 18: Choose the word or phrase which best completes the sentence. After you have paid a bill, you are given a ………to show that you have paid.
Câu 19: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. Would you mind not smoking here ?
Câu 20: Choose the word or phrase which best completes the sentence. _____, he was determined to continue to climb up the mountain.
Câu 21: Choose the word or phrase which best completes the sentence. According ……… Mary, you were in Hanoi last week.
Câu 22: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 23: Choose the word or phrase which best completes the sentence.              , they would have had what they wanted.
Câu 24: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided “We’re having a reunion this weekend. Why don’t you come?” John said to us.
Câu 25: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 26: Choose the word or phrase which best completes the sentence. We have to …….military service in our country.
Câu 27: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 28: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 29: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Taking exercise             .
Câu 30: Choose the word or phrase which best completes the sentence. “How do you know this is the right plane?” – “The ticket agent said it would be at ………. “


2 thoughts on “Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 4

  • minmin

    Câu 24 tường thuật của why don’t là suggest chứ nhỉ? Đây là câu dạng đề nghị chứ không biểu hiện dưới nghĩa câu hỏi

    Reply

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *