Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 41

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Tiếng anh trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 

Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề “500 câu hỏi trắc nghiệm công chức môn tiếng anh có đáp án” (Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để download tài liệu về miễn phí).
Ngoài ra, các bạn có thể xem chuỗi các bài viết tài liệu tiếng anh ôn thi công chức viên chức đã đăng tải trên website
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Tiếng anh có 30 câu trắc nghiệm đúng sai có thể dùng ôn thi cho tất cả các lĩnh vực công chức, viên chức, giáo viên, viện kiểm sát …., các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 2: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 3: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 4: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I think your house really needs                              .
Câu 5: Choose the word or phrase which best completes the sentence. It is such an easy and                way to write a letter.
Câu 6: Choose the word or phrase which best completes the sentence. An old man taught her how ……… the violin.
Câu 7: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. He survived the operation thanks to skilful surgery.
Câu 8: Choose the word or phrase which best completes the sentence.                   is it from here to the supermarket? – Two kilometres.
Câu 9: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided I didn’t arrive in time to see her.
Câu 10: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 11: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The robbers attacked the owner of the house                 .
Câu 12: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Sarah couldn’t meet us,                               was a pity.
Câu 13: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 14: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Twenty five dollars…..too much to pay for that shirt.
Câu 15: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 16: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 17: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 18: Choose the word or phrase which best completes the sentence. When was the last time she ……… her bedroom?
Câu 19: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The board of directors proposed that an outside consultant ……………..in.
Câu 20: Choose the word or phrase which best completes the sentence. He doesn’t want to let me ……… he was going out.
Câu 21: Choose the word or phrase which best completes the sentence. He can make change in his timetable when he wants to. It means that he’s got a ……… timetable.
Câu 22: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. It was thought that the accident was caused by human error.
Câu 23: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided Conan said to me, ” If I were you, I would read different type of books in different ways”
Câu 24: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided People protesting against pollution are marching to London.
Câu 25: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Your hair badly needs , Tom!
Câu 26: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 27: Read the sentence and choose the underlined word or phrase which needs correction. Dr Alvarez was displeased because the student had turned  in an unacceptable report, so he made him to rewrite it.
Câu 28: Choose the word or phrase which best completes the sentence. It was lovely weather that we spent the whole day on the beach.
Câu 29: Choose the word or phrase which best completes the sentence. If I had known you would come,               .
Câu 30: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *