Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 42

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Tiếng anh trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 

Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề “500 câu hỏi trắc nghiệm công chức môn tiếng anh có đáp án” (Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để download tài liệu về miễn phí).
Ngoài ra, các bạn có thể xem chuỗi các bài viết tài liệu tiếng anh ôn thi công chức viên chức đã đăng tải trên website
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Tiếng anh có 30 câu trắc nghiệm đúng sai có thể dùng ôn thi cho tất cả các lĩnh vực công chức, viên chức, giáo viên, viện kiểm sát …., các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. He won’t find a seat unless he’s got a ticket.
Câu 2: Choose the word which is closest in meaning to the underlined word. The gang admitted they had committed four recent bank robberies.
Câu 3: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 4: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided When I arrived, they were having dinner.
Câu 5: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided The way to get the best out of me is to make me work very hard.
Câu 6: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided He last had his blood tested ten months ago.
Câu 7: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I hear that your examinations are next week. You…….very hard at the moment.
Câu 8: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I’m very interested                   .
Câu 9: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. I would rather have an egg for breakfast.
Câu 10: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 11: Choose the word or phrase which best completes the sentence. He is not very          . He is always willing to help everyone.
Câu 12: Choose the word or phrase which best completes the sentence. It is essential                .
Câu 13: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 14: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. Would you mind turning your radio down a little please?
Câu 15: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The weather never seems as bad abroad as it does at home,….?
Câu 16: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 17: Choose the word or phrase which best completes the sentence.                 , he wouldn’t have missed the train
Câu 18: Choose the word which best completes the sentence Nothing will prevent him ……… succeeding.
Câu 19: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. We bought two bicycles. Neither of them worked well.
Câu 20: Read the sentence and choose the underlined word or phrase which needs correction. The director went fishing after he has attended the meetings.
Câu 21: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 22: Read the sentence and choose the underlined word or phrase which needs correction. The price of coffee is low last month, but everyone knows that it is going to increase this month.
Câu 23: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided No sooner had she put the telephone down than her boss rang back.
Câu 24: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 25: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 26: Choose the word or phrase that best fits the sentence. James has two brothers .One is a doctor,           is a teacher.
Câu 27: Choose the word or phrase which best completes the sentence. You                        forget what I told you . It is very important.
Câu 28: Choose the word or phrase that best fits the sentence. It is no use                             to him – He never listens.
Câu 29: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. Scientists say forests are being destroyed by air pollution.
Câu 30: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided Her sister is too young to get married.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *