Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 51

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Tiếng anh trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 

Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề “500 câu hỏi trắc nghiệm công chức môn tiếng anh có đáp án” (Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để download tài liệu về miễn phí).
Ngoài ra, các bạn có thể xem chuỗi các bài viết tài liệu tiếng anh ôn thi công chức viên chức đã đăng tải trên website
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Tiếng anh có 30 câu trắc nghiệm đúng sai có thể dùng ôn thi cho tất cả các lĩnh vực công chức, viên chức, giáo viên, viện kiểm sát …., các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 2: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided James was the last to know about the change of schedule.
Câu 3: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided “It’s too stuffy in this room, isn’t it?” said the guest.
Câu 4: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The rivers can be by chemicals.
Câu 5: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Football is thought               in the world.
Câu 6: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 7: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The police explained to us……… to get to the market.
Câu 8: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided I found myself at a loss to understand my closest friend’s words.
Câu 9: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 10: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 11: Read the sentence and choose the underlined word or phrase which needs correction. He likes the picture which was painting by Michael last year .
Câu 12: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. Not until I left home did I realize how much my father meant to me.
Câu 13: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 14: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 15: Choose the word or phrase which best completes the sentence.               that she didn’t see her parents often.
Câu 16: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The ……………….. I read about history, the ……….. it makes me realize how relevant history is to us today.
Câu 17: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The man ……… we met on the train was the headmaster.
Câu 18: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 19: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 20: Choose the word or phrase which best completes the sentence. It is raining hard, so our meeting has to be _________ till next Saturday?
Câu 21: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Deforestation in South America is an issue of          importance.
Câu 22: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided Her sister is too young to get married.
Câu 23: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. Successful as they were, they were far from happy.
Câu 24: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided “We’re having a reunion this weekend. Why don’t you come?” John said to us.
Câu 25: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I think your suggestion is probably the best one……the long run.
Câu 26: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 27: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. I would rather have an egg for breakfast.
Câu 28: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I haven’t got                     that English book.
Câu 29: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 30: Choose the words or phrases which best complete the sentence. Did you accuse Nam of ……….. a plate? Well, I saw him ……… It off the table with his elbow.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *