Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 52

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Tiếng anh trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 

Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề “500 câu hỏi trắc nghiệm công chức môn tiếng anh có đáp án” (Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để download tài liệu về miễn phí).
Ngoài ra, các bạn có thể xem chuỗi các bài viết tài liệu tiếng anh ôn thi công chức viên chức đã đăng tải trên website
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Tiếng anh có 30 câu trắc nghiệm đúng sai có thể dùng ôn thi cho tất cả các lĩnh vực công chức, viên chức, giáo viên, viện kiểm sát …., các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Constant of attack makes everyday life dangerous here.
Câu 2: Choose the word or phrase which best completes the sentence. She regretted to tell him that                 .
Câu 3: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 4: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided When I arrived, they were having dinner.
Câu 5: Choose the word or phrase which best completes the sentence. _____, he was determined to continue to climb up the mountain.
Câu 6: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. Scientists say forests are being destroyed by air pollution.
Câu 7: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. Despite feeling cold we kept walking.
Câu 8: Choose the word or phrase which best completes the sentence. We had to walk since we couldn’t ……… to take a bus.
Câu 9: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I used to enjoy the summer              we had a big family picnic.
Câu 10: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided Because they erected a barn, the cattle couldn’t get out into the wheat field.
Câu 11: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 12: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 13: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 14: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided Unless someone has a key, we cannot get into the house.
Câu 15: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided “I would study English if I were you,” Mai’s friend said.
Câu 16: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I can dance more ………than my friends.
Câu 17: Choose the word or phrase which best completes the sentence. “If a thing isn’t ……… ,” he said, “I can’t give it away.”
Câu 18: Choose the word or phrase which best completes the sentence. He is the person                 .
Câu 19: Choose the word or phrase which best completes the sentence. “How do you know this is the right plane?” – “The ticket agent said it would be at ………. “
Câu 20: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The teacher suspected the student…….cheating in examination.
Câu 21: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 22: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided “Would you like some more beer?” he asked.
Câu 23: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 24: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. Their chances of success are small.
Câu 25: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. It was thought that the accident was caused by human error.
Câu 26: Choose the word or phrase which best completes the sentence. ……..are people who leave their country to live in another one.
Câu 27: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 28: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. I can’t get my feet into these shoes.
Câu 29: Choose the word or phrase which best completes the sentence. He went on doing it                                 our protests.
Câu 30: Choose the best sentence made from the cues given you/ entitle/ drive/ car/ your driving license.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *