Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 56

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Tiếng anh trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 

Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề “500 câu hỏi trắc nghiệm công chức môn tiếng anh có đáp án” (Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để download tài liệu về miễn phí).
Ngoài ra, các bạn có thể xem chuỗi các bài viết tài liệu tiếng anh ôn thi công chức viên chức đã đăng tải trên website
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Tiếng anh có 30 câu trắc nghiệm đúng sai có thể dùng ôn thi cho tất cả các lĩnh vực công chức, viên chức, giáo viên, viện kiểm sát …., các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Choose the phrase which is closest in meaning to the underlined word. Since I have been ill, my appetite has diminished.
Câu 2: Choose the word or phrase that best fits the sentence. The farmers were sure that they          another good harvest the next year.
Câu 3: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 4: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 5: Read the sentence and choose the underlined word or phrase which needs correction. In spite of the heavy rain, all we enjoyed the excursion .
Câu 6: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 7: Choose the word or phrase which best completes the sentence. He will take the dog out for a walk as soon as he ……… dinner.
Câu 8: Choose the word or phrase which best completes the sentence. If I……… a camera, I would have taken some pictures.
Câu 9: Read the sentence and choose the underlined word or phrase which needs correction. She was among the few who wants to quit smoking instead of cutting down.
Câu 10: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided He talked about nothing except the weather.
Câu 11: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. The holiday wouldn’t have cost so much if they hadn’t gone abroad.
Câu 12: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 13: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. I’d have bought Sam’s car if I’d known he was selling it.
Câu 14: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 15: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 16: Choose the word or phrase which best completes the sentence. It was a lovely day yesterday. I wish I………at the seaside then.
Câu 17: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Let’s go dancing, ……… ?
Câu 18: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Constantly staying in cold weather may bring ………pneumonia.
Câu 19: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. He started computer programming as soon as he left school.
Câu 20: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 21: Choose the word or phrase which is closest in meaning to the underlined word. I promptly went to sleep again.
Câu 22: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 23: Choose the word or phrase which best completes the sentence. His brother had a bad temper. He was in a bad………….
Câu 24: Choose the word or phrase which best completes the sentence. He can make change in his timetable when he wants to. It means that he’s got a ……… timetable.
Câu 25: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 26: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Are you fed up ……… this job?
Câu 27: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Recent                                       advances such as the internet are proving very useful for conservationists.
Câu 28: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided He knew it was time to lose some weight.
Câu 29: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Global warming is thought to be responsible for some of the world’s recent                                                            disasters.
Câu 30: Choose the best sentence made from the cues given. They/ leave/ early/ not catch/ traffic.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *