Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 57

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Tiếng anh trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 

Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề “500 câu hỏi trắc nghiệm công chức môn tiếng anh có đáp án” (Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để download tài liệu về miễn phí).
Ngoài ra, các bạn có thể xem chuỗi các bài viết tài liệu tiếng anh ôn thi công chức viên chức đã đăng tải trên website
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Tiếng anh có 30 câu trắc nghiệm đúng sai có thể dùng ôn thi cho tất cả các lĩnh vực công chức, viên chức, giáo viên, viện kiểm sát …., các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 2: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. My mother never allows me to go out alone at night.
Câu 3: Choose the word or phrase which best completes the sentence. If we had asked her,              
Câu 4: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 5: Read the sentence and choose the underlined word or phrase which needs correction. The company has so few money that it cannot operate anymore .
Câu 6: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided He asked, “Why didn’t she take the final exam?”
Câu 7: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided “I will pay back the money, Gloria.” said Ivan.
Câu 8: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 9: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 10: Choose the word or phrase which best completes the sentence. It is imperative that this letter                                  immediately.
Câu 11: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. Would you mind not smoking here ?
Câu 12: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I don’t know him                          to borrow money from him.
Câu 13: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Because of the increasing enrolment, the school has to employ teachers who are not…….for their jobs.
Câu 14: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 15: Choose the word or phrase that best fits the sentence. James has two brothers .One is a doctor,           is a teacher.
Câu 16: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. Our opinions on the subject are identical.
Câu 17: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The elevator isn’t running now. It must be….order.
Câu 18: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I don’t have many friends and I feel lonely. I wish I …………
Câu 19: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided She knows a lot more about it than I do.
Câu 20: Choose the word or phrase which best completes the sentence.                 , he wouldn’t have missed the train
Câu 21: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 22: Choose the word or phrase which best completes the sentence. If I had known you would come,               .
Câu 23: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Some people choose violent films, some others prefer …… ones.
Câu 24: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 25: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 26: Choose the words or phrases which best complete the sentence. I remember ……… my mother said the grass in the garden needed ………..
Câu 27: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided “Stop smoking or you’ll be ill,” the doctor told me.
Câu 28: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 29: Choose the word or phrase which best completes the sentence. She wanted to know                                   in my spare time.
Câu 30: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. It doesn’t matter to them which film they go to.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *