Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 58

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Tiếng anh trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 

Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề “500 câu hỏi trắc nghiệm công chức môn tiếng anh có đáp án” (Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để download tài liệu về miễn phí).
Ngoài ra, các bạn có thể xem chuỗi các bài viết tài liệu tiếng anh ôn thi công chức viên chức đã đăng tải trên website
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Tiếng anh có 30 câu trắc nghiệm đúng sai có thể dùng ôn thi cho tất cả các lĩnh vực công chức, viên chức, giáo viên, viện kiểm sát …., các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Choose the word or phrase that best fits the sentence. By next year , we                          here for ten years?
Câu 2: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I hope that you ……… me when you come to London.
Câu 3: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 4: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 5: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided Jill drives more carefully than Rose.
Câu 6: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given They were so surprised by the news that he didn’t know what to do.
Câu 7: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided The woman was too weak to lift the suitcase.
Câu 8: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided The critics undervalued his new book.
Câu 9: Choose the word or phrase which best completes the sentence. If I had enough money,                  .
Câu 10: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 11: Read the sentence and choose the underlined word or phrase which needs correction. My sister enjoys read about wild animals and natural mysteries.
Câu 12: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I ……… out if I hadn’t been so tired.
Câu 13: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Did he tell you              ?
Câu 14: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided “If I were you, I would take the job,” said my room-mate.
Câu 15: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Garlic is a plant that grows                           there is a warm climate.
Câu 16: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The robbers attacked the owner of the house                 .
Câu 17: Choose the word or phrase which best completes the sentence. She regretfully told him that                .
Câu 18: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided Wealthy as they were, they were far from happy.
Câu 19: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 20: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 21: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided She ate nothing but small pieces of bread and butter.
Câu 22: Choose the word or phrase which best completes the sentence. When was the last time she ……… her bedroom?
Câu 23: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 24: Choose the word or phrase which best completes the sentence. He loved performing but it was a very hard               .
Câu 25: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 26: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided There’s no point in persuading Jane to change her mind.
Câu 27: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I was named                             my grandfather.
Câu 28: Choose the word or phrase which best completes the sentence. It’s high time the children                  .
Câu 29: Choose the word or phrase that best fits the sentence. The police had to let her                    because of insufficient evidence.
Câu 30: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. There ‘s no need for you to talk so loudly.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *