Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 59

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Tiếng anh trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 

Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề “500 câu hỏi trắc nghiệm công chức môn tiếng anh có đáp án” (Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để download tài liệu về miễn phí).
Ngoài ra, các bạn có thể xem chuỗi các bài viết tài liệu tiếng anh ôn thi công chức viên chức đã đăng tải trên website
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Tiếng anh có 30 câu trắc nghiệm đúng sai có thể dùng ôn thi cho tất cả các lĩnh vực công chức, viên chức, giáo viên, viện kiểm sát …., các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 2: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 3: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. “Would you like something to drink?” he asked.
Câu 4: Choose the word or phrase which best completes the sentence. He spoke               about the need to protect the tiger’s habitat in wildlife.
Câu 5: Choose the word or phrase which best completes the sentence. When he                        up his performing career, people around him were more disappointed than he was.
Câu 6: Choose the best sentence made from the cues given. never/ life/ I/ see/ mess/ this.
Câu 7: Read the sentence and choose the underlined word or phrase which needs correction. You might get on better for your customers if you showed them some courtesy .
Câu 8: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Shakespeare, ……………………………………………… is the world’s greatest dramatist, was born in a little cottage.
Câu 9: Choose the word or phrase which best completes the sentence. There are 350                  in the environmental skills course.
Câu 10: Choose the word or phrase which best completes the sentence. He felt ashamed having done so little work.
Câu 11: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The principal doesn’t permit………here.
Câu 12: Choose the word or phrase which best completes the sentence. In bacteria and other organisms,                 .
Câu 13: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided She said, “John, I’ll show you around my city when you’re here.”
Câu 14: Choose the word or phrase which best completes the sentence. When the company had to close because of economic difficulties, he became…………….
Câu 15: Read the sentence and choose the underlined word or phrase which needs correction. I am worried with the confidential information falling into the wrong hands .
Câu 16: Choose the word or phrase that best fits the sentence. At lon         the government is starting to listen to our problems.
Câu 17: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 18: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 19: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 20: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Peter speaks English well, and so …………..
Câu 21: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Jack has three brothers, all of ……… are married.
Câu 22: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The board of directors proposed that an outside consultant ……………..in.
Câu 23: Choose the word or phrase that best fits the sentence.                        his childhood in DALAT, he knew the city well
Câu 24: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided I didn’t arrive in time to see her.
Câu 25: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 26: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Nam studies hard                 .
Câu 27: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided “You should have finished the report by now,” John told his secretary.
Câu 28: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. Refusal to give a breath sample to the police could lead to your arrest.
Câu 29: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided The bread was too stale to eat.
Câu 30: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *