Uncategorized

Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 60

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Tiếng anh trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 

Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề “500 câu hỏi trắc nghiệm công chức môn tiếng anh có đáp án” (Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để download tài liệu về miễn phí).
Ngoài ra, các bạn có thể xem chuỗi các bài viết tài liệu tiếng anh ôn thi công chức viên chức đã đăng tải trên website
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Tiếng anh có 30 câu trắc nghiệm đúng sai có thể dùng ôn thi cho tất cả các lĩnh vực công chức, viên chức, giáo viên, viện kiểm sát …., các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I’ll have Mary ……… the umbrella to you immediately.
Câu 2: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Are you satisfied                            the result of the final test?
Câu 3: Choose the word or phrase which best completes the sentence. After you have paid a bill, you are given a ………to show that you have paid.
Câu 4: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 5: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 6: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 7: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I am                        to see you here.
Câu 8: Choose the word or phrase which best completes the sentence.         of the newspapers in the world are written in English.
Câu 9: Choose the word or phrase which best completes the sentence.                 , he would have learned how to read.
Câu 10: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided ” Why don’t you reply to the President’s offer right now?” said Mary to her husband
Câu 11: Choose the word or phrase which best completes the sentence. According ……… Mary, you were in Hanoi last week.
Câu 12: Read the sentence and choose the underlined word or phrase which needs correction. The price of coffee is low last month, but everyone knows that it is going to increase this month.
Câu 13: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided They couldn’t climb up the mountain because of the storm.
Câu 14: Choose the word or phrase which best completes the sentence. 100 metres                             a long distance to travel by car.
Câu 15: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. May I suggest Monday for our trip to Bristol?
Câu 16: Choose the best sentence made from the cues given. not until/ he / grow / understand / the matter.
Câu 17: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 18: Choose the word or phrase which best completes the sentence. There has been a lot of ……… against nuclear weapons.
Câu 19: Choose the word or phrase which best completes the sentence. While attempting to reach his home before the storm, …………….
Câu 20: Choose the word or phrase which best completes the sentence. ……….., he would have been able to pass the exam.
Câu 21: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Geometry is a branch of mathematics                      the properties of lines, curves, shapes, and surfaces.
Câu 22: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. The film was so boring that I fell asleep.
Câu 23: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 24: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 25: Choose the word or phrase which best completes the sentence. After leaving university , he decided to             himself to a career in music.
Câu 26: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. I wish George had come to Italy with us.
Câu 27: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Take your money with you                  .
Câu 28: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. I regret going to his party last night.
Câu 29: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The chief of police………work is very important takes care of the public safety.
Câu 30: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *